Prevence ohrožení života a zdraví při práci

Podmínkami a požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – prevencí rizik – rozumíme všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP a dále všechna opatření zaměstnavatele, jejichž cílem je předcházení rizikům, odstraňování rizik nebo minimalizace působení neodstranitelných rizik. Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců při práci patří k základním pracovním podmínkám, u nichž je namístě kogentní právní úprava bez možnosti odchylek ve smlouvách nebo vnitřních předpisech zaměstnavatelů.

Poznámka: Všeobecná prevence a omezení rizika ohrožení života a zdraví při práci jsou základním cílem bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců a ostatních fyzických osob. Zabývá se jimi úprava obsažená v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), a v souvisejících zvláštních právních předpisech.

Zaměstnavatel je povinen:

  • zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci, vytvářet a zlepšovat bezpečné a zdraví neohrožující pracovní podmínky ve všech činnostech a na všech stupních řízení; tato obecná povinnost zaměstnavatele v oblasti péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci se týká všech fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele zdržují na jeho pracovištích;
  • v rámci prevence vytvářet bezpečné pracovní prostředí a pracovní podmínky, dodržovat opatření vyplývající z právních předpisů na úseku bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci; zákon stanoví odpovědnost vedoucích zaměstnanců zaměstnavatele, pro které je tato povinnost součástí jejich pracovních povinností;
  • organizovat opatření k prevenci rizik, zavádět nové technologické postupy, přijmout opatření pro zdolávání mimořádných událostí.

Při zajišťování úkolů v prevenci rizik je z pohledu způsobilosti, respektive odborné způsobilosti prevence rizik podstatný počet zaměstnanců u zaměstnavatele.

Podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) může zaměstnavatel zajišťovat plnění úkolů v prevenci rizik sám, je-li k tomu způsobilý (tzn. že postačuje, má-li potřebné znalosti) nebo odborně způsobilý; jinak je povinen zajistit tyto úkoly prostřednictvím odborně způsobilého zaměstnance, kterého zaměstnává v pracovněprávním vztahu.

Zaměstnává-li zaměstnavatel:

  • nejvýše 25 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, má-li k tomu potřebné znalosti;
  • 26 až 500 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, je-li k tomu odborně způsobilý; nebo prostřednictvím jedné či více osob odborně způsobilých v oboru bezpečnosti práce;
  • více než 500 zaměstnanců, musí zajišťovat úkoly v prevenci rizik vždy prostřednictvím jedné či více osob odborně způsobilých v oboru bezpečnosti práce.

Zákon dále stanoví předpoklady odborné způsobilosti fyzické osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik.

Důležité: Veškeré náklady související s prevencí a zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví nese zaměstnavatel. Stejně tak je povinen hradit náklady související se zajišťováním osobních ochranných prostředků, pracovních oděvů a obuvi, mycích prostředků a ochranných nápojů. Tyto náklady nesmějí být přímo ani nepřímo přenášeny na zaměstnance.

Koordinace BOZP více zaměstnavatelů na jednom pracovišti

Vykonávají-li na jednom pracovišti pracovní činnost zaměstnanci více zaměstnavatelů, musejí tito zaměstnavatelé dodržovat povinnosti a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve vzájemné součinnosti. Zákon v těchto případech ukládá zaměstnavatelům povinnost vzájemně se informovat o rizicích prací konaných na společném pracovišti a spolupracovat s ostatními zaměstnavateli.

Důležité: Pro informování o rizicích je stanovena obligatorně písemná forma. Jednotliví zaměstnavatelé jsou povinni organizovat práci vlastních zaměstnanců i s ohledem na zaměstnance ostatních zaměstnavatelů.