Prevence úrazů

Definice školního úrazu je poněkud jiná než obecná definice úrazu jako takového. Školním úrazem je nazýván takový úraz, který se stal dítěti při vyučování ve škole, při výchově v předškolních a mimoškolních zařízeních nebo v přímé souvislosti s nimi. Přesná definice školního úrazu je uvedena v „Metodickém pokynu k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy“, č. j. 37 014/2005-25 ze dne 22. 12. 2005, zveřejněném ve Věstníku MŠMT, Ročník LXII, sešit 2, únor 2006.

Dle čl. 21 tohoto metodického pokynu se úrazem žáků rozumí úraz, který se stal žákům při vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb. Jak je dále uvedeno, jedná se zejména o úrazy žáků, které se staly při těchto příležitostech:

  • na výletech,
  • na vycházkách,
  • na zájezdech,
  • na putováních,
  • na exkurzích,
  • při výuce plavání a při koupání,
  • při lyžařském výcviku,
  • na sportovních a turistických kurzech,
  • na zahraničních výletech,
  • při účasti na soutěžích a přehlídkách.

Upozornění
Úrazem žáka není úraz, který se stane žákům na cestě do školy a zpět, nebo na cestě na místo či z místa, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo prostory školy při akcích konaných mimo školu.

V metodickém pokynu jsou v jednotlivých článcích uvedeny základní minimální požadavky u jednotlivých školních akcí tak, aby byla dostatečně zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví dětí při nejrůznějších školních aktivitách.

Školy a školská zařízení (dále jen souhrnně „školy“) jsou při vzdělávání, s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb povinny přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a mají ve svém prostředí vytvářet podmínky pro zdravý vývoj dětí a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. Školy jsou dále povinny poskytovat žákům nezbytné informace k zajištění jejich bezpečnosti a ochrany zdraví.

Prevencí obecně rozumíme soubor opatření a aktivit, které jsou zaměřeny na snižování či úplnou eliminaci rizik výskytu určitých negativně působících životních situací, stavů a jevů na člověka jako jedince či skupinu lidí. Prevencí dětských úrazů jsou myšleny všechny programy, akce a opatření, které mají zamezit vzniku dětského úrazu, snížit následky a negativní jevy, pokud se úraz již stal, a zlepšit a zkvalitnit další život a zdraví dítěte, které prodělalo nějaký úraz.

Pro prevenci vzniku školních úrazů je důležité zachovávat a vytvářet bezpečné prostředí ve škole i v jejím okolí.

Důležité:
Děti musí být pravidelně poučeny o rizicích a bezpečnosti při činnostech, u kterých může dojít ke vzniku úrazu. Je nutné dodržovat bezpečnostní opatření a dozor nad žáky minimálně v rozsahu, jaký je stanoven právními předpisy.

Pro sekundární prevenci školních úrazů je nezbytné znát základy ošetření a zajišťovat při všech školních akcích podmínky pro včasné zajištění první pomoci. Nezbytné je rovněž začlenění prevence úrazovosti do výukových školních programů.