Prezentace výsledků hodnocení

Celkové výsledky jsou nejčastěji zpracovány pracovníkem personalistiky v tzv. souhrnné zprávě z hodnocení. Podoba výsledků je závislá na zvycích konkrétní společnosti.Může mít formu prostého textuv rozsahu jedné strany či propracované zprávy s dopady do oblastí výroby, obchodu, odměňování, motivace atd. za využití přehledných grafů a tabulek.

Hlavním cílem prezentace výstupů hodnocení by vždy měla být srozumitelnost a celistvost výsledků. Cílovou skupinou pro seznámení s výsledky hodnocení jsou všichni zaměstnanci.

Ve společnostech je častým jevem, že se informace tzv. dávkují podle typů zaměstnanců, tedy existuje určitá výběrovost při prezentaci výsledků. Například managementu společnosti se výsledky předávají komplexnější a „běžným“ zaměstnanců „ořezané“ o konfliktní zjištění. Zhodnocení morálnosti tohoto jevu ponecháme na čtenáři.

Prezentace hodnocení pomocí tabulky

Tabulka je způsob vizualizace srozumitelný úplně každému gramotnému čtenáři. Navíc pokud je propojena s řazením od nejčetnějšího výsledku, splňuje i kritérium přehlednosti. Tento způsob je historicky nejužívanější. Tvorba tabulky je nenáročná na čas, nepředpokládá žádné specifické vybavení či pokročilejší znalost kancelářských nástrojů.

Ukázka z praxe:

 možnost seberealizace, uplatnění znalostí, dovedností, zkušeností

21%

 příležitost k profesnímu a osobnímu rozvoji

19%

 možnost pracovat v příjemném kolektivu

17%

 možnost podílet se na rozvoji odborného vzdělávání

15%

 možnost vykonávat smysluplnou a užitečnou práci

11%

 přijatelné zaměstnání, kde výhody převažují nad nevýhodami

10%

 možnost setkávat se se zajímavými lidmi, cestovat

7%

 žádná z předchozích možností, práci vnímám pouze jako zdroj obživy

0%

 jiné

0%

Prezentace hodnocení pomocí grafu

Zhodnocení grafem je způsob vizualizace srozumitelný pouze určitému typu čtenářů. Nedoporučujeme jej pro výrobní a pomocné profese, neboť tito pracovníci se mohou v grafových přehledech „ztrácet“. Naopak optimálním způsobem prezentace výsledků bude graf pro systematické profese – například management, odborné a technické profese.

Současně jde vcelku o náročnou metodu zpracování vyžadující úpravy pomocí pokročilejších nástrojů kancelářského softwaru (např. MS Word).

Prezentace hodnocení pomocí hodnoticí zprávy

Každá hodnoticí zpráva představuje shrnutí a vizualizaci podstatných jevů a výsledků z hodnocení. Následně je distribuována zaměstnancům ve firmě. Musí však splňovat jistá vizuální kritéria.

Důležité: Před vypuštěním zprávy na veřejnost je nutné jednotlivá zjištění prokonzultovat s vrcholovým managementem firmy či s majitelem. Oni rozhoduji o tom, jaké informace a kdy přicházejí zaměstnancům.

Ukázka závěrečné hodnoticí zprávy

Na ukázku uvádíme hodnoticí zprávu z praxe vycházející z průzkumu spokojenosti zaměstnanců.

Tento rozhovor byl ve firmě realizován v březnu a dubnu roku 2016.

Milé kolegyně, milí kolegové,
jak všichni víte, zavádíme ve firmě model zvyšování jakosti a efektivity. Součástí tohoto modelu je rozhovor, jímž sledujeme výsledky práce, představy zaměstnanců o řízení firmy a jeho systémech, o pracovním prostředí, o kariérním postupu, rozvíjení osobních dovedností a o produktech a službách, které poskytujeme.
Tento rozhovor byl ve firmě realizován v březnu a dubnu roku 2016.
Celkové výsledky hodnocení jsou velmi pozitivní. V šetření byla většinou používána čtyřbodová škála.

Tento rozhovor byl ve firmě realizován v březnu a dubnu roku 2016.

Celkové výsledky hodnocení jsou velmi pozitivní. V šetření byla většinou používána čtyřbodová škála.

ukázka čtyřbodové škály:

Ano

1

Spíše ano

2

Spíše Ne

3

Ne

4

Jestliže sečteme veškeré výsledky hodnocení, získáme celkové hodnocení 1,94.
Hodnocení společnosti
Výsledky týkající se celkového hodnocení společnosti jsou pozitivní. Kladně ji hodnotilo 80 % pracovníků. O své užitečnosti je přesvědčeno dokonce 91 % pracovníků.
Zlepšení by měla nastat především v oblasti výkonnosti firmy a v efektivitě práce.
Spokojenost zaměstnanců
Výsledky týkající se spokojenosti zaměstnanců s pracovní atmosférou a pracovním prostředí jsou rovněž velmi pozitivní. Ve firmě došlo k výraznému zlepšení pracovního prostředí. Pozitivní charakteristiky pracovní atmosféry ocenilo 75 % pracovníků. Negativní přístup některých pracovníků by měl být řešen především individuálním přístupem jejich přímých nadřízených.
Pracovní výkon
Tato položka zahrnuje výsledky týkající se hodnocení pracovního výkonu, pracovního zařazení a rozvoje kvalifikace. Hodnocení pracovního výkonu je velmi citlivá otázka, problematická v mnoha organizacích. Ve firmě je podle šetření spokojeno téměř 83 % pracovníků. Rovněž pracovní zařazení a rozvoj kvalifikace nepociťují pracovníci jako problém.
Komunikace
Tato část se zabývala hodnocením komunikace na pracovišti a vztahů s nadřízenými. Komunikace na pracovišti, srozumitelné zadávání úkolů s dostatečným předstihem a dostatečné množství informací se ukazuje ve srovnání s ostatními ukazateli jako největší problém ve společnosti. Bez větších problémů je téměř 70 % pracovníků. Nedostatky pociťují zejména řadoví a služebně mladší pracovníci (38 %).
Metody a styly řízení
Kladně jsou rovněž hodnoceny metody a styl řízení (75 % respondentů). Kvalitu a manažerské kompetence svého nadřízeného oceňuje dokonce 85 % pracovníků.
Ovlivňování chodu naší společnosti si přeje především kategorie pracovníků do 5 let praxe ve firmě, avšak překvapivě i služebně nejstarší kategorie zaměstnanců.