Příloha č. 1: Zřízení inventarizační komise

Příloha č. 1: Zřízení inventarizační komise

Poznámka.

Každá účetní jednotka má své standardizované postupy pro vydávání vnitřních směrnic, příkazů statutárních orgánů, doporučených metodických postupů atd.

Proto nelze připravit text jakéhokoliv dokumentu jako závazný vzor, pouze jako text pro inspiraci.

Nezávazný vzor:

Rozhodnutí ředitele p. o. č. XXX

Zřízení inventarizačních komisí pro provedení

inventur majetku a závazků k 31. 12. 2019

Pro zajištění inventarizace majetku a závazků podle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., v souladu s prováděcí vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci, a s Příkazem ředitele č. x/2019 Postup při organizaci a provádění inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2019

                                    zřizuji tyto inventarizační komise:

 1. Inventarizační komise č. 1
 • Předseda – osoba zodpovědná za provedení inventury: Pavel Novotný
 • Člen komise zodpovědný za zjištění skutečného stavu uvedeného v Inventurním soupisu č. 1 a v Dodatečném inventurním soupisu č. 1: Jana Urbášková
 • Člen komise zodpovědný za zjištění skutečného stavu u majetku uvedeného v Inventurní evidenci č. 101 Jan Novák
 • Člen komise zodpovědný za zjištění skutečného stavu u majetku uvedeného v Inventurní evidenci č. 102                                                      Petr Veselý
 • Člen komise zodpovědný za zjištění skutečného stavu u majetku uvedeného v Inventurní evidenci č. 103                                                      xxxxx
 • Člen komise zodpovědný za zjištění skutečného stavu u majetku uvedeného v Inventurní evidenci č. 104                                                      xxxxxx
 • Člen komise zodpovědný za zjištění skutečného stavu u majetku uvedeného v Inventurní evidenci č. 105                                                      xxxxxxx
 1. Inventarizační komise č. 2
 • Předseda – osoba zodpovědná za provedení inventury: Helena Kosová
 • Člen komise zodpovědný za zjištění skutečného stavu uvedeného v Inventurním soupisu č. 2                                                                  Petra Pišová
 • Člen komise zodpovědný za zjištění skutečného stavu u majetku a závazků uvedených v Inventurní evidenci č. 201 Karel Janda
 • Člen komise zodpovědný za zjištění skutečného stavu u majetku a závazků uvedených v Inventurní evidenci č. 202 Jiří Urbášek
 • Člen komise zodpovědný za zjištění skutečného stavu u majetku a závazků uvedených v Inventurní evidenci č. 203 Drahomíra Kopečná
 • Člen komise zodpovědný za zjištění skutečného stavu u majetku a závazků uvedených v Inventurní evidenci č. 204 xxxxxx
 • Člen komise zodpovědný za zjištění skutečného stavu u majetku a závazků uvedených v Inventurní evidenci č. 205 xxxxxxx

Dále jmenuji paní Janu Urbáškovou jako osobu zodpovědnou za sestavení Inventarizační zprávy za rok 2019.

V xxxx             dne xxxxx

…………………………..

Ředitel p. o.