Problematické aspekty pedagogické praxe – problémové chování u dětí a žáků

Problémové chování je součástí pedagogické praxe. Může mít různé podoby i intenzitu, důležité je zamýšlet se nad možnostmi řešení a propojit spolupráci rodiny a školy při eliminaci problémového chování. Pouze důsledně promyšlené a propojené metody práce a výchovné metody mohou dítěti či žáku (nejen s odlišným mateřským jazykem) pomoci.

Povaha problémového chování:

 • skákání do řeči;
 • hlučnost;
 • nerespektování pravidel;
 • neplnění zadaného úkolu;
 • odmítání zapojení se do skupinové činnosti;
 • bezdůvodné opouštění místa (u stolečků; v komunitním kruhu; školní lavice;);
 • rušení ostatních dětí;
 • kousání;
 • vyvolávání konfliktních situací (například ničení vytvořených staveb z kostek apod.)
 • odmítání stolování;
 • odmítání jídla;
 • nerespektování autority učitele(ky);
 • záchvaty vzteku;

Obecné příčiny problémového chování:

 • nuda;
 • dlouhotrvající námaha (například nesprávně zvolená činnost, která vyžaduje pozornost a koncentraci;)
 • neschopnost splnit úkol, cíl, zadaný učitelem;
 • nízká sebedůvěra dítěte/žáka;
 • špatné postoje dítěte/žáka (dítě nepociťuje dostatek motivace ze strany rodiny/učitele);
 • nevhodná reakce učitele (v případě nevhodného/problémového chování je nutné reagovat ihned, aby dítě pocítilo, že jeho způsob chování je nežádoucí a nebude tolerován, ani přehlížen;)
 • problémy v emoční oblasti (vždy je nutno zvážit pozadí, které může ovlivňovat chování dítěte, například změny v rodině;)
 • odlišné socio-kulturní prostředí;
 • nepochopení pravidel (školy; třídy; společnosti;)

 Tresty a problémové chování:

Podstata trestu je závislá na míře jeho využívání a také na jeho povaze.

 • trest vytváří nevhodný model pro mezilidské vztahy;
 • trest může u dětí vyvolávat odpor, strach i úzkost;
 • časté tresty mohou znamenat původce psychosomatických potíží u dětí (zvracení; průjmy; opakovaně zvýšená teplota bez přítomnosti nemoci;)¨
 • trest má zpravidla jen krátkodobý účinek;
 • trest vytváří děti k tomu, aby si vytvářeli různé formy strategií k tomu, jak se trestu vyhnout;
 • tresty nepodporují přímo model správného chování, „pouze“ potlačují chování nevhodné;
 • trest nikdy neřeší příčiny problémového chování!
 • trest soustřeďuje pozornost ostatních dětí na trestaného jedince;

 Desatero učitele ke kázni – zamyslete se:

 • Je mé působení dostatečně zakotveno v pozitivním klimatu třídy?
 • Mám u dětí autoritu?
 • Jsem dostatečně důsledná v dodržování stanovených pravidel?
 • Využívám dobře svých pedagogických dovedností při řešení problémového chování dětí?
 • Využívám vhodné strategie pro eliminaci problémového chování?
 • Volím vhodné postupy?
 • Podporují tyto postupy pozitivní klima třídy?
 • Jsem dostatečně empatická/ vnímavá k potřebám dětí?
 • Respektuji individualitu každého dítěte, mám důvěru dětí?
 • Využívám dostatečně možnosti konzultace problémového chování s kolegy?