Průběh inventarizace, inventury


Inventurní soupisy

Definici inventurních soupisů jsme již uvedli v 1. lekci i v přehledu základních pojmů na počátku této lekce. Na tomto místě chceme zdůraznit zejména povinnost účetních jednotek vyhotovovat inventurní soupisy. Uvedená povinnost vyplývá z § 30 odst. 1 zákona o účetnictví, který stanoví, že účetní jednotky zjišťují při inventarizaci skutečné stavy majetku a závazků a zaznamenávají je (tento výraz znamená „jsou povinny je zaznamenat“) v inventurních soupisech.

Náležitosti inventurních soupisů vyplývají z § 30 odst. 7 zákona o účetnictví, ale závazné vzory formulářů nejsou stanoveny. Formuláře inventurních soupisů by měly být připraveny tak, aby bylo možné je v průběhu inventury vyplňovat prověřenými údaji. Jednotlivé stránky inventurních soupisů i jednotlivé řádky by měly být číslovány.

Poznámka: Jsou-li údaje v inventurních soupisech uvedeny na více stránkách, je třeba údaje o zjištěné hodnotě majetku na každé stránce sečíst a hodnoty zahrnout narůstajícím způsobem i na další stránky inventurního soupisu.

Vzor formuláře inventurního soupisu

Účetní jednotka

Útvar

SÚ/AÚ

Inventurní soupis např. dlouhodobého hmotného majetku / zásob / nedokončené výroby, …

Ke dni:

Místo vyhotovení:

Druh inventury:

Fyzická inventura – počítání, měření, vážení

Dokladová inventura

Případná zjištění při inventuře

Číslo řádku

Inventární číslo

Název majetku

Počet kusů

Pořizovací cena

1.

2. atd. dle potřeby

Celkem – převádí se

Doba provedení inventury

Inventura zahájena dne:

Ukončena dne:

Jméno a podpisy odpovědného pracovníka a členů inventarizační komise:

Komentář: SÚ = syntetický účet; AÚ = analytický účet. Členění účtů vychází z účtového rozvrhu účetní jednotky. Důsledné členění inventarizovaného majetku a závazků dle používaných čísel účtů umožní kontrolu, že inventarizace je úplná, že byla provedena u veškerého majetku a závazků. Počet řádků na formuláři zvolí účetní jednotka individuálně dle potřeby.


Inventarizační zápis

Někdy se také označuje jako „inventarizační zpráva“. Není povinnou písemností dle zákona o účetnictví nebo jiných právních předpisů, ale jeho vyhotovení lze doporučit jako shrnutí údajů o provedené inventarizaci zejména u větších účetních jednotek.

Inventarizační zápis by měl obsahovat:

  • den, ke kterému byla inventarizace provedena,
  • den zahájení a ukončení inventarizace,
  • seznam inventarizačních komisí,
  • způsob zjišťování skutečného stavu majetku a závazků (např. fyzickou inventurou počítáním, vážením, měřením),
  • přehled vyhotovených inventurních soupisů,
  • úhrn zjištěných inventarizačních rozdílů, identifikovaný důvod jejich vzniku a způsob jejich vypořádání (pokud inventarizační rozdíly zjištěny nebyly, měla by být v inventurních soupisech nebo v inventarizačním zápise výslovně uvedena i tato skutečnost),
  • případné zjištěné nedostatky a návrh na jejich prošetření a prevenci jejich vzniku,
  • další návrhy, například na vyřazení a likvidaci poškozených, přebytečných a nevyužitelných položek majetku, doporučení k vytvoření opravných položek, soupis pohledávek, u nichž by mělo být přistoupeno k vymáhání, a další zjištění,
  • jméno osoby / jména osob, které zápis vyhotovily,
  • datum vyhotovení zápisu.