Průběh kontroly podle kontrolního řádu

Kontrolující zaměstnanec Krajské hygienické stanice je vždy povinen prokázat se osobě přítomné na místě kontroly služebním průkazem. Na místě může být přítomna přímo kontrolovaná osoba, což je v případě právnické osoby statutární orgán, nejčastěji ředitel/ka nebo jednatel/ka firmy. Kontrola také může být zahájena v přítomnosti takzvané povinné osoby, což je nejčastěji zaměstnanec nebo jiná osoby přítomná na místě kontroly.

Předložení průkazu většinou bývá prvním úkonem zahajujícím kontrolu. Kontrola však může být zahájena i jinými způsoby, například doručením oznámení o zahájení kontroly kontrolované osobě nebo jiným kontrolním úkonem (například odběrem vzorku nebo kontrolním nákupem, po kterém musí bezprostředně následovat předložení služebního průkazu kontrolované nebo povinné osobě, jež je přítomna na místě kontroly).

Pokud je kontrola zahájena bez přítomnosti kontrolované osoby, tedy statutárního orgánu (nejčastěji ředitele/ky školy), informuje kontrolující kontrolovanou osobu o zahájení kontroly dodatečně písemně.

Práva a povinnosti kontrolujících

Kontrolující je v souvislosti s výkonem kontroly oprávněn vstupovat do staveb, na pozemky a do dalších prostor, jež vlastní nebo užívá kontrolovaná osoba anebo jinak přímo souvisí s výkonem a předmětem kontroly. Vlastníci nebo uživatelé těchto prostor jsou povinni kontrolujícímu vstup umožnit.

Kontrolující je v souvislosti s výkonem kontroly dále oprávněn požadovat prokázání totožnosti fyzické osoby, jež je přítomna na místě kontroly, a to předložením občanského průkazu nebo jiného dokladu totožnosti.

Kontrolující také může provádět kontrolní nákupy, odebírat vzorky, provádět potřebná měření, sledování, prohlídky a zkoušky. Dále může požadovat poskytnutí podkladů ke kontrole, kterými mohou být různé údaje, dokumenty či věci vztahujících se k předmětu kontroly nebo k činnosti kontrolované osoby.

Kontrolující také může během kontroly pořizovat obrazové nebo zvukové záznamy a je oprávněn vyžadovat od kontrolované a povinné osoby další součinnost potřebnou k výkonu kontroly.

Kontrolní orgán může k účasti na kontrole přizvat také jinou fyzickou osobu. Může se jednat například o odborné zaměstnance Zdravotního ústavu, kteří provádějí odběr vzorků nebo měření. Této osobě musí kontrolující vystavit pověření a poučit ji o jejích právech a povinnostech při účasti na kontrole.

Z kontrolního řádu vyplývají pro kontrolující také povinnosti. Kontrolující je v souvislosti s výkonem kontroly povinen mimo jiné zjistit stav věci v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu kontroly, šetřit práva a oprávněné zájmy kontrolované osoby, předložit kontrolované osobě nebo povinné osobě pověření ke kontrole nebo služební průkaz, a požádá-li o to kontrolovaná osoba nebo povinná osoba, též další dokumentprokazující totožnost.

Kontrolující dále musí umožnit kontrolované osobě účastnit se kontrolních úkonů při výkonu kontroly na místě, nebrání-li to splnění účelu nebo provedení kontroly, a v neposlední řadě má povinnost v zákonné lhůtě vyhotovit protokol o kontrole a doručit jeho stejnopis kontrolované osobě.

Práva a povinnosti kontrolovaných

Kontrolovaná osoba je oprávněna požadovat po kontrolujícím předložení pověření ke kontrole (nebo služebního průkazu) a dalšího dokladu totožnosti. Dále může namítat podjatost kontrolující nebo přizvané osoby, má právo seznámit se s obsahem protokolu o kontrole a podávat námitky proti kontrolním zjištěním v něm uvedeným.

Kontrolovaná osoba je naopak povinna vytvořit podmínky pro výkon kontroly, umožnit kontrolujícímu výkon jeho oprávnění a poskytovat k tomu potřebnou součinnost. Pokud je to požadováno, musí kontrolovaná osoba také v předem určené lhůtě podat kontrolujícímu písemnou zprávu o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou.

Pokud je kontrole přítomna pouze povinná osoba, pak je rovněž povinna poskytnout kontrolujícímu součinnost potřebnou k výkonu kontroly.Porušení povinností kontrolované nebo povinné osoby je přestupkem, za který lze podle kontrolního řádu uložit kontrolované osobě pokutu do pěti set tisíc korun a povinné osobě pak pokutu do dvou set tisíc korun.

Odebírání vzorků při kontrole

Kontrolující může odebírat pouze nezbytně nutné množství vzorku, a je-li to možné, po analýze vzorek vrátí. O odběru vzorku vydá potvrzení. Za odebraný vzorek, kromě vzorku pitné vody, náleží kontrolované osobě náhrada. Nárok na náhradu ale nevzniká, pokudbyl vzorek vrácen nebo pokud odebraný vzorek nesplňuje hygienické požadavky.

Protokol o kontrole

Z kontroly se vždy vyhotoví protokol, a to nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne provedení posledního kontrolního úkonu, ve zvláště složitých případech do 60 dnů. Stejnopis protokolu o kontrole doručí kontrolní orgán kontrolované osobě. Protokol vždy obsahuje alespoň následující údaje:

 1. označení kontrolního orgánu a kontrolujícího,
 2. označení ustanovení právního předpisu vymezujícího pravomoc kontrolního orgánu k výkonu kontroly,
 3. označení přizvané osoby, včetně důvodu jejího přizvání,
 4. označení kontrolované osoby,
 5. označení předmětu kontroly,
 6. kontrolní úkon, jímž byla kontrola zahájena, a den, kdy byl tento kontrolní úkon proveden,
 7. poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu o kontrole a den, kdy byl tento kontrolní úkon proveden,
 8. kontrolní zjištění obsahující zjištěný stav věci s uvedením nedostatků a označení právních předpisů, které byly porušeny, včetně uvedení podkladů, z kterých tato kontrolní zjištění vycházejí,
 9. poučení o možnosti podat proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole námitky s uvedením lhůty pro jejich podání a osoby, které se podávají,
 10. datum vyhotovení,
 11. podpis kontrolujícího.

Námitky

Námitky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podat kontrolnímu orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole, není-li stanovena v protokolu o kontrole lhůta jiná. Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

Nevyhoví-li kontrolující námitkám ve lhůtě sedmi dnů ode dne jejich doručení, vyřídí je nadřízená osoba kontrolujícího ve lhůtě 30 dnů (ve zvlášť složitém případu 60 dnů) ode dne jejich doručení tak, že jim vyhoví, částečně vyhoví, nebo je zamítne.

Povinnost mlčenlivosti

Kontrolující nebo přizvaná osoba má povinnost zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděla v souvislosti s kontrolou, a nezneužívat takto získaných informací. Tato povinnost trvá i po skončení pracovněprávního nebo jiného vztahu. Kontrolujícího nebo přizvanou osobu může povinnosti mlčenlivosti zprostit ten, v jehož zájmu tuto povinnost kontrolující nebo přizvaná osoba má, anebo ve veřejném zájmu nadřízená osoba kontrolujícího.Z

ZDROJE: