Řešení sporů

Jak jsme již několikrát zmínili, může při hodnocení docházet ke sporům či konfliktům. Každé hodnocení by proto mělo mít předem připravený postup pro situace, kdy nedojde ke shodě hodnotitele a hodnoceného. Obvykle vznikají konflikty především v souvislosti s tématem splnění/nesplnění pracovních cílů.

Obvyklý postup při řešení sporu:

  • Hodnotitel zaznamená neshodu v příslušném poli „Záznam z rozhovoru“ a v součinnosti s hodnoceným stanoví termín dalšího rozhovoru.
  • Hodnotitel informuje personální oddělení o neshodě a o příštím termínu schůzky hodnotitele a hodnoceného, která proběhne za účasti hodnotitelova přímého nadřízeného.
  • Jako nezávislý konzultant je ke schůzce přizván specialista pro řízení lidských zdrojů.
  • Cílem schůzky je dosažení dohody.
  • Ze schůzky je pořízen písemný zápis, který v ideálním případě vyhotoví nezávislý konzultant z personálního oddělení.

Buďte připraveni na prudké reakce (i agresi) příjemce hodnocení a případné kritiky. Pro dovednost hodnotit je klíčová znalost a schopnost asertivního poskytování kritické zpětné vazby.

Rozdíl mezi konkrétní a nekonkrétní zpětnou vazbou:

Prospěšná kritická zpětná vazba:Nepříliš užitečná
kritická zpětná vazba:
■ konkrétní
■ popisná
■ hledající nápravu
■ vycházející ze součastnosti a
zaměřená do budoucnosti
■ jasná
■ přísně věcná
■ dobře načesovaná
■ vnímaná i vůči tomu, zda byla
správně pochopena
■ obecná
■ hodnotící
■ hledající vinu
■ založená na minulosti
■ neurčitá
■ tvrdě osobní
■ načasovaná podle potřeb
kritizujícího
■ “hozena” k nohám
hodnoceného

Důležité: V případě konfliktu zopakujte své základní myšlenky, které kritizovaného přivedou znovu ke konkrétním problémům. Zvláště buďte připraveni k dohodě o zvládnutelném počtu konkrétních budoucích cílů, které dávají zaměstnanci příležitost změnit kritizované chování

Prospěšná kritická zpětná vazba je:

  • konkrétní (zahrnuje ocenění jednotlivých úkolů, úspěchů, vlastností),
  • výstižná (obsahuje přesná a pečlivá slova tak, aby zaměstnanec pochopil, co stojí v jeho práci za vyzvednutí).

Okamžitá a oceňující zpětná vazba je silným podnětem pro další zlepšení, je důležitou součástí procesu učení a přináší povzbuzení v dovednostech i činnostech, kterým se zrovna pracovník učí. I starší a zkušení pracovníci si zaslouží povzbuzení za své úsilí a věrnost.