Řidiči autobusů MHD a řidiči dopravy tramvajové, trolejbusové, lanové a na dráze speciální

Další skupinou řidičů, kteří mají odlišně upravenu pracovní dobu v NV, jsou řidiči autobusů MHD a řidiči dopravy tramvajové, trolejbusové, lanové a na dráze speciální (metro). NV upravilo délku jejich týdenní pracovní doby na 40 hodin, přestože klade podmínku o nepřetržitém pracovním režimu. (ZP v případě nepřetržitého pracovního provozu povoluje 37,5 hodiny týdně. Další změna spočívá v tom, že součást pracovní doby těchto zaměstnanců tvoří režijní jízda.

Definice:

Režijní jízda je:

  • doba potřebná k přemístění zaměstnance ze sjednaného místa výkonu práce do jiného místa výkonu práce před jeho začátkem; či
  • doba potřebná pro přemístění z místa výkonu práce do jiného místa výkonu práce v jeho průběhu; nebo
  • doba potřebná k přemístění z místa výkonu práce do sjednaného místa výkonu práce po jeho skončení.

Častá chyba:
V praxi se doba režijní jízdy často opomíjí, ale přesto tvoří důležitou součást pracovní doby.

Do pracovní doby těchto řidičů budou kromě řízení náležet také:

  • všechny úkony související s provozem vozidla, včetně dohledu nad cestujícími při nastupování a vystupování;
  • doba potřebná k přemístění před začátkem pracovního výkonu i po jeho skončení;
  • potřebná administrativa spojená s provozem vozidla; a
  • bezpečnostní přestávka.

 Definice:

Bezpečnostní přestávka má jiné členění oproti výše popsané kategorii řidičů nákladních vozidel. Následuje po 4 hodinách řízení a je dlouhá nejméně 30 minut, nenásleduje-li nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami nebo nepřetržitý odpočinek v týdnu. Tato přestávka může být rozdělena do několika přestávek v trvání nejméně 10 minut.

Délka směny zaměstnance MHD včetně případné režijní jízdy může činit nejvýše 13 hodin. Délka směny zaměstnance pracujícího v noční době může činit nejvýše 10 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích. Tady však pozor: Zaměstnancem pracujícím v noční době může být v této kategorii pouze obsluha metra, protože jenom tato skupina je v NV vyjmenována v definici zaměstnance pracujícího v noční době. Co je obsluha metra, není definováno.

Noční směna řidičů MHD bude odvozována podle pravidel upravených v ZP: po odpracování 3 hodin v noční době v rámci 24 hodin po sobě jdoucích v průměru alespoň 1× týdně nesmí délka směny překročit v průměru 8 hodin, přičemž při výpočtu průměrné délky směny se vychází z 5denního pracovního týdne.

Zjednodušeně si můžeme představit, že určí-li zaměstnavatel zaměstnanci jednu noční směnu v délce 13 hodin, pak by ostatní noční směny v týdnu měly dát součet 27 hodin (5dnů v týdnu × 8 hodin v průměru = 40).

Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami je nařízením vlády upraven alespoň na 11 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích. Jsou zde umožněny úpravy: Odpočinek mezi směnami může být zkrácen až na 9 hodin nejvýše 3×v týdnu za podmínky, že v následujícím týdnu bude prodlouženo dobu předchozího zkrácení. Jde o podstatnou změnu oproti kategorii řidičů nákladních vozidel, u nichž se zkrácení odpočinku mezi směnami v následujícím týdnu nedorovnává. U řidičů MHD musí být v následujícím týdnu doplněn! Další povolená úprava denního odpočinku spočívá vjeho rozdělení na dvě nebo tři části, přičemž jedna musí činit alespoň 8 hodin a nepřetržitý odpočinek musí být prodloužen z 11 hodin minimálně na 12 (x + 8 + y = 12).

Nepřetržitý odpočinek v týdnu je rovněž upraveno dlišně. Zaměstnavatel rozvrhne zaměstnanci MHD pracovní dobu tak, že doba nepřetržitého odpočinku v týdnu během každého období 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů bude alespoň 24 hodin, s tím že za období 3 týdnů bude tento odpočinek činit celkem alespoň 105 hodin.