Role asistenta pedagoga v systému společného vzdělávání Copy

Rámcový obsah činností asistenta pedagoga je uveden v § 5 prováděcí vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů. Současně je rámec pro náplň práce asistenta pedagoga uveden v nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě.

Vyhláška hovoří o nezbytné pomoci při sebeobsluze žáka. Pokud by náročnost práce překračovala hranice sebeobsluhy, je nutné zvážit možnost přítomnosti osobního asistenta.

Co vyplývá z doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ)?

Asistenta pedagoga může získat žák (dítě, student) od 3. stupně podpůrných opatření (PO).

Pokud je v Doporučení uvedeno, že asistent pedagoga je sdílený, nezískává škola další finanční prostředky a na asistenční službu je využíván ten asistent pedagoga, který již ve třídě pracuje (s dalším žákem). ŠPZ by mělo v doporučení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami uvést přesný popis toho, co by měl asistent pedagoga při vzdělávání žáka především zajišťovat, včetně nároků na podporu sebeobslužných činností pro žáka.

Důležité lhůty
Vyhláškou se změnila doba platnosti různých doporučení a lhůty pro přehodnocování doporučení. Platnost doporučení je nově dva až čtyři roky (v odůvodněných případech). Poradna sama vyhodnocuje, zda a v jakém časovém horizontu je u žáka potenciál změny. Pro žáky s lehkým mentálním postižením je 1. doporučení platné jeden rok, další potom dva roky. Pro zařazení dítěte nebo žáka do školy nebo třídy zřízené podle § 16 odst. 9 zákona se platnost doporučení prodlužuje až na čtyři roky.
Prodlužuje se také lhůta pro průběžné vyhodnocování poskytnutých podpůrných opatření. Lhůta zůstává přiměřená povaze speciálních vzdělávacích potřeb a je v kompetencích poradenského zařízení ji určit. Personální podpora bude vyhodnocována vždy po jednom roce.

Pravidla pro počet souběžně působících pedagogických pracovníků ve třídách

Do 31. 12. 2019 stanovila vyhláška limit čtyř pedagogických pracovníků.

Podle novely však mohou být od 1. 1. 2020 v běžné třídě tři pedagogičtí pracovníci, z toho jeden asistent pedagoga.

Pozor, výjimka:
Výjimky budou tvořit třídy s realizací povinného předškolního vzdělávání v mateřských školách a také plnění povinné školní docházky. Zde je možné zachovat počet čtyř souběžně působících pedagogických pracovníků (včetně asistenta pedagoga). Pravidlo čtyř souběžně působících pedagogických pracovníků ve třídě zůstává v platnosti také pro školy a třídy podle § 16 odst. 9 zákona.

AP jako pedagogický pracovník

přímým působením na vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu a vzdělávání na základě zvláštního právního předpisu (dále jen „přímá pedagogická činnost“).

AP je zaměstnancem právnické osoby, která vykonává činnost školy, nebo zaměstnancem státu, nebo ředitelem školy, není-li k právnické osobě vykonávající činnost školy v pracovněprávním vztahu nebo není-li zaměstnancem státu. Pedagogickým pracovníkem je též zaměstnanec, který vykonává přímou pedagogickou činnost v zařízeních sociálních služeb.

Na tuto skutečnost a nešvar v pedagogické praxi velmi často upozorňuje Česká školní inspekce. Ta dlouhodobě připomíná, že není možné, aby asistent pedagoga suploval v nepřítomnosti učitele. Na základních školách byla tato skutečnost zjištěna v 65,1 % případů v rámci tematické kontroly.