Role nadřízených hodnotitelů

Za výsledek hodnocení je zodpovědný hodnotitel, který skládá účty svému nadřízenému. Nadřízení jednotlivých hodnotitelů spolu s nimi vyhodnotí výsledky a přijmou opatření, která umožňují realizaci závěrů hodnocení u jednotlivých pracovníků. Zároveň vyhodnotí celkové výsledky hodnocení, způsob formulovaní závěrů a objektivitu použitého postupu (rozptyl výsledných hodnot, náročnost hodnocení).

Důležité: Současně je možné navrhnout změny v použité metodice jednotlivých kriteriích pro příští hodnoticí období tak, aby byla zvyšována účinnost a efektivita systému hodnocení.