Rozdíly mezi hodnoticí a kontrolní činností

§ 174 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) říká:
Česká školní inspekce ve školách a školských zařízeních zapsaných do školského rejstříku:
a) získává a analyzuje informace o vzdělávání dětí, žáků a studentů, o činnosti škol a školských zařízení zapsaných do školského rejstříku, sleduje a hodnotí efektivnost vzdělávací soustavy,
b) zjišťuje a hodnotí podmínky, průběh a výsledky vzdělávání, a to podle příslušných školních vzdělávacích programů a akreditovaných vzdělávacích programů a dále podmínky a průběh poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních,
c) zjišťuje a hodnotí naplnění školního vzdělávacího programu a jeho soulad s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem,
d) vykonává kontrolu dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb,
e) vykonává veřejnosprávní kontrolu využívání finančních prostředků státního rozpočtu přidělovaných podle § 160 až 163.

Zároveň je třeba rozlišovat 3 separátní činnosti, jimiž se inspekce zabývá. Jsou jimi tematická šetření, hodnoticí činnost a kontrolní činnost. Každá z nich má svá specifika. Pro školy jsou pak nejpodstatnější především hodnoticí a kontrolní činnosti.

A) Kontrolní činnost

Úkolem kontrolní činnosti jako nezávislé objektivní činnosti je zjišťovat, zda jsou kontrolovanou osobou:

  • dodržovány příslušné právní předpisy;
  • dodržována stanovená pravidla, závazné ukazatele a rozhodnutí;
  • přijata provozní a finanční kritéria, stanovená pro hospodárný, efektivní a účelný výkon činnosti kontrolované osoby právními předpisy, závaznými ukazateli a rozhodnutími a zda jsou tato kritéria plněna;
  • na základě nedostatků zjištěných kontrolami provedenými Českou školní inspekcí ve sledovaných oblastech přijímána opatření k odstranění těchto nedostatků, k jejich prevenci, a zda jsou přijatá opatření kontrolovanou osobou plněna;
  • zda je zaveden vnitřní kontrolní systém, zda je funkční, dostatečně účinný a zda reaguje na změny ekonomických a právních podmínek (s výjimkou církevních a soukromých škol).

B) Hodnoticí činnost

Úkolem hodnoticí činnosti jako objektivní činnosti je zjišťovat ve školách a školských zařízeních úroveň poskytovaného vzdělávání, zejména z hlediska pedagogických procesů. Hodnoticí činnost se dlouhodobě zaměřuje také na horizontální témata zakotvená v národních dokumentech a dokumentech Evropské unie.

C) Tematická šetření

Česká školní inspekce zveřejňuje pravidelně tematické zprávy, které jsou výstupem šetření a mimořádných šetření k problematice na různých úrovních.