Rozvaha

Lecke folyamat
0% kész

Rozvaha je účetní výkaz, který v obecné rovině zachycuje informace o veškerém vašem majetku – aktivech – a kapitálových zdrojích jeho krytí – pasivech. Abychom si tuto strohou větu vysvětlili srozumitelněji, sestavíme si zjednodušenou rozvahu vlastní domácnosti.

Příklad
František Skromný bydlí se svojí rodinou v pronajatém bytě, za který platí jednou měsíčně nájem a služby ve výši 20 000 Kč vždy k 15. dni následujícího měsíce. Do práce jezdí svým osobním vozem v hodnotě 280 000 Kč. V bytě má běžné vybavení (nábytek, elektrické spotřebiče aj.) v hodnotě 150 000 Kč. Měsíčně pobírá čistou mzdu 25 000 Kč placenou také vždy k 15. dni následujícího měsíce. V kapse má momentálně 1 000 Kč a dalších 50 000 Kč na svém běžném účtu. Na nákup vozu si vzal v bance úvěr ve výši 250 000 Kč, po rodičích zdědil 100 000 Kč a zbytek svých nákladů financuje vlastními úsporami.

Tab. 1.1 – Rozvaha pana Skromného ke konci měsíce

Jak je z této rozvahy patrné, provedli jsme klasifikaci jednotlivých položek a rozřadili je mezi majetek a zdroje, ze kterých je krytý. Do majetku pana Skromného jsme nezahrnuli byt, v němž bydlí, protože ve skutečnosti není jeho majetkem. Nicméně za jeho užívání platí pronajímateli, který ho de facto vždy měsíc a 15 dní úvěruje. Doplnili jsme také hodnotu vlastních úspor ve výši 136 000 Kč, které musel pan Skromný mít, aby si mohl dovolit pořídit vůz, vybavení bytu apod.

Je zřejmé, že k 15. dni následujícího měsíce se výše uvedená rozvaha změní. Dojde k výplatě mzdy, kterou si pan Skromný připíše na účet a ihned zároveň uhradí nájemné a služby. Jelikož jeho měsíční příjem je vyšší než náklady na bydlení, zvýší se mu množství peněz na bankovním účtu.

Tab. 1.2 – Rozvaha pana Skromného po výplatě

Důležité!
Jak je patrné z výše uvedeného případu, hodnota aktiv a pasiv se v čase neustále mění. Z toho důvodu je důležité uvádět vždy časový okamžik, ke kterému je rozvaha sestavena. Díky tomu jsou aktiva a pasiva označována za veličiny stavové, jelikož poskytují obraz stavu majetku a kapitálu k určitému datu.

Analogicky tomuto příkladu uvažujeme o majetku a kapitálu i v případě firmy. Je však zapotřebí detailnějšího členění v rámci obou skupin.