Shrnutí

Provést inventarizaci je povinností vedoucích orgánů veřejné správy, tj. například ředitelů příspěvkových organizací. Účelem inventarizace je ověřit, zda stav majetku a závazků zachycený v účetnictví odpovídá skutečnosti, a doložit tak úplnost, průkaznost a správnost údajů v účetnictví.

Vybraným účetním jednotkám ukládá provedení inventarizace zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, konkrétně ustanovení § 6 odst. 3, § 8 odst. 3 a § 29 a 30 a dále Vyhláška.

U účetních jednotek podléhají inventarizaci veškerá aktiva vykázaná v rozvaze, všechna pasiva mimo účty hospodářského výsledku, všechny účty podrozvahové evidence, všechen majetek najatý i vypůjčený a další majetek, který se nachází v prostorách účetní jednotky a účetní jednotce k němu vznikají práva nebo povinnosti.

Pojem inventarizace zahrnuje celý soubor činností, všechny etapy ověřování stavu majetku a závazků, od přípravy a provedení fyzických nebo dokladových inventur přes porovnání stavu zjištěného inventurou se stavem majetku a závazků v účetnictví až po zjištění, vyšetření, vysvětlení a vypořádání případných rozdílů.

Pojem inventura označuje pouze jednu část procesu inventarizace, a sice činnost oprávněných členů inventarizačních komisí při ověřování správnosti vykázaných položek na kontrolovaných inventurních evidencích u jednotlivých fyzických nebo dokladových inventur.

Inventarizace se provádí k tzv. rozvahovému dni, tj. ke dni, k němuž účetní jednotka sestavuje účetní závěrku.

Provádění jednotlivých inventur je možné rozložit na čtyři měsíce předcházející rozvahovému dni a dva měsíce následující po rozvahovém dni. Není-li inventura provedena přímo ke konci rozvahového dne, je nutné upravit stav zjištěný inventurou tak, aby prokazoval stav ke konci rozvahového dne. Musejí se tedy zohlednit přírůstky a úbytky majetku mezi provedením inventury a rozvahovým dnem. Případné inventarizační rozdíly je nezbytné zaúčtovat do období, za které se stav majetku a závazků inventarizací ověřuje.

Výstupy z procesu inventarizace jsou:

  1. Inventurní soupisy prokazující shodu účetního a skutečného stavu u rozvahových a podrozvahových účtů, obsahující komentáře inventarizační komise k průběhu inventur, ke zjištěným skutečnostem, ke způsobu využití všech inventarizačních evidencí, tj. inventurních, pomocných a jiných – například výpisů z katastrů nemovitostí. K inventurním soupisům musí být připojeny povinné přílohy dle § 8 odst. 3 Vyhlášky.
  2. Inventarizační zpráva, která obsahuje shrnutí všech podstatných skutečností o všech provedených inventurách, včetně informace o všech inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech. Přílohou by měl být i seznam inventurních soupisů nebo odkaz na vnitřní předpis.