Shrnutí

Provést inventarizaci je povinností osob vedoucích účetnictví – musejí při ní ověřit a zdokumentovat průkaznost svého účetnictví. Účelem inventarizace je ověřit, zda stav majetku a závazků zachycený v účetnictví odpovídá skutečnosti, a doložit tak úplnost, průkaznost a správnost údajů v účetnictví.

Účetním jednotkám ukládá provedení inventarizace zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, konkrétně ustanovení § 6 odst. 3, § 8 odst. 3 a § 29 a 30. U účetních jednotek podléhají inventarizaci zásoby zboží a materiálu, dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek, peněžní prostředky, pohledávky a závazky.

Povinnost provádět inventarizaci mají i podnikatelé, poplatníci daně z příjmů fyzických osob, kteří vedou daňovou evidenci. Povinnost provádět inventarizaci jim ukládá zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v § 7b odst. 4. Osoby vedoucí daňovou evidenci však provádějí pouze tzv. zjednodušenou inventarizaci – tedy inventarizaci zásob, hmotného majetku, pohledávek a dluhů.

Pojem inventarizace zahrnuje celý soubor činností, všechny etapy ověřování stavu majetku a závazků, od přípravy a provedení fyzických nebo dokladových inventur přes porovnání stavu zjištěného inventurou se stavem majetku a závazků v účetnictví až po zjištění, vyšetření, vysvětlení a vypořádání případných rozdílů.

Pojem inventura označuje pouze jednu část procesu inventarizace: představuje zjištění stavu majetku přímo na místě v praxi, například zjištění jeho množství, stavu, případně správnosti ocenění fyzickou inventurou.

Inventarizace se provádí k tzv. rozvahovému dni, tj. ke dni, k němuž účetní jednotka sestavuje účetní závěrku. U podnikatelů vedoucích daňovou evidenci se inventarizace provádí ke konci zdaňovacího období.

Provedení fyzické inventury je možné rozložit na čtyři měsíce předcházející rozvahovému dni a dva měsíce následující po rozvahovém dni. Není-li fyzická inventura provedena přímo ke konci rozvahového dne, je nutné upravit stav zjištěný inventurou tak, aby prokazoval stav ke konci rozvahového dne. Musejí se tedy zohlednit přírůstky a úbytky majetku mezi provedením inventury a rozvahovým dnem. Případné inventarizační rozdíly je nezbytné zaúčtovat do období, za které se stav majetku a závazků inventarizací ověřuje.

Inventurní soupisy jsou průkazné účetní záznamy obsahující druh majetku, jeho množství a ocenění, způsob ověřování skutečného stavu, okamžik zahájení a ukončení inventury, podpis osoby odpovědné za zjištění skutečnosti a podpis osoby odpovědné za provedení inventarizace.