Shrnutí

Lecke folyamat
0% kész

Pro provedení inventarizace je účelné sestavit plán a časový harmonogram inventarizace v dostatečném předstihu před konáním inventarizace. Provedením jednotlivých částí inventarizace je vhodné pověřit více pracovníků a vytvořit z nich inventarizační komise nebo alespoň dvojice, u větších účetních jednotek pak případně dílčí a ústřední inventarizační komise.

Zjištěné stavy majetku a závazků a další zjištění při provádění inventur jsou účetní jednotky povinny zaznamenat v inventárních soupisech, jejichž zhotovení je povinné podle zákona o účetnictví. U větších účetních jednotek je účelné vyhotovit také inventarizační zápis či inventarizační zprávu, která rekapituluje jednotlivé inventární soupisy a obsahuje případná další zjištění a doporučení.

Dle zákona o účetnictví jsou účetní jednotky při inventarizaci povinny zachytit skutečné stavy majetku a závazků včetně jejich ocenění. Ocenění majetku a závazků je stanoveno pro jednotlivé druhy majetku v zákoně o účetnictví, zejména v § 25. Je nutné přihlížet i k zásadě opatrnosti, vyplývající z § 26 zákona o účetnictví.

Poplatníci daně z příjmů fyzických osob vedoucí daňovou evidenci jsou podle zákona o daních z příjmů povinni zjišťovat skutečný stav zásob, hmotného majetku, pohledávek a dluhů. Pravidla oceňování těchto položek pro poplatníky vedoucí daňovou evidenci jsou stanovena v § 7b zákona o daních z příjmů.

Pro označení jednotlivých druhů majetku a závazků se u účetních jednotek při inventarizaci používají účty dle účtového rozvrhu příslušné jednotky. Při sestavování účtového rozvrhu jsou účetní jednotky povinny vycházet ze směrné účtové osnovy stanovené vyhláškou č. 500/2002 Sb.

U nehmotného investičního majetku se provádí zejména dokladová inventura. U pozemků a staveb se provádí kombinace fyzické a dokladové inventury. U strojů, přístrojů, zařízení, dopravních prostředků a inventáře se provádí zejména fyzická inventura.