Shrnutí

Pokud jsou při inventarizaci zjištěny skutečné stavy majetku a závazků, které se odlišují od stavů vedených v účetnictví, je nutné rozdíly patřičným způsobem vypořádat.

Je-li zjištěn rozdíl v ocenění majetku oproti stavu vedenému v účetnictví, slouží k jeho vypořádání opravné položky.

Je-li při prověřování majetku zjištěno riziko budoucích výdajů nebo závazků, slouží k jeho účetnímu vyjádření rezervy.

Jsou-li zjištěny záporné inventarizační rozdíly v množství majetku (např. zásob), je nutné zvážit, zda se nejedná o účetní chybu či o technické ztráty odůvodnitelné charakterem zásob nebo způsobem jejich použití. Pokud se žádná z uvedených okolností nepotvrdila, jedná se o manko.

Je-li potvrzeno, že se jedná o manko, musí účetní jednotka zvážit možnost, zda je možné vymáhat náhradu na hmotně odpovědné osobě. Manko je daňově uznatelným nákladem jen do výše příjmů z jeho úhrady. Také z hlediska DPH hrozí v případě manka, které nebylo předepsáno nikomu k úhradě, riziko odvodu DPH jako ze zdanitelného plnění.