Shrnutí

  1. Výkaz o peněžních tocích informuje o skutečných peněžních příjmech a výdajích společnosti.
  2. Výkaz o peněžních tocích sestavujeme buď metodou přímou, nebo nepřímou.
  3. Odpovědně řízená firma musí respektovat pravidlo, kdy jsou očekávané výdaje vždy menší než součet počátečního stavu peněz, očekávaných příjmů a pojistné zásoby hotovosti.
  4. Firma by měla držet jen tolik hotovosti, kolik je pro ni efektivní z hlediska rizika a zhodnocení.
  5. Kapitálová potřeba firmy závisí na obratovém cyklu peněz a výši jednodenních výdajů.
  6. V rámci řízení finančních prostředků nesledujeme jen CF, ale také úroveň pracovního kapitálu.
  7. Cílem krátkodobého finančního řízení je určit potřebnou, ale přiměřenou výši každé položky oběžných aktiv.
  8. Nedostatek pracovního kapitálu může vést k situaci, kdy podnik není schopen plnit své závazky.
  1. Nadbytek pracovního kapitálu je sice málo rizikový, ale jeho zadržování vyvolává dodatečné náklady.