Školní asistent a osobní asistent

V praxi poměrně často dochází ze strany zákonných zástupců dětí, ale také ze strany pedagogických pracovníků, k záměně náplně práce školního asistenta s asistentem osobním. Jaký je tedy mezi nimi rozdíl?

Školní asistent

Školní asistent není spojen s konkrétním žákem, působí v celé škole. Není podpůrným opatřením „asistent pedagoga“ ve smyslu školského zákona. Není doporučován jako podpůrné opatření ze strany školského poradenského zařízení a jeho působení ve škole není schvalováno ze strany krajského úřadu ani MŠMT.

Kdo může být školním asistentem

Na pozici školního asistenta může být zaměstnána osoba s kvalifikací pedagogického pracovníka podle zákona o pedagogických pracovnících, pokud obě strany souhlasí s tím, že bude zaměstnán na pozici nepedagogického pracovníka a věnovat se bude pouze vymezeným činnostem. Další kvalifikační požadavky na tuto pozici odpovídají požadavkům § 20 odst. 1 a § 20 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. (zákon o pedagogických pracovnících).

Souhrnně lze tedy říci, že pozici školního asistenta může vykonávat jakákoli fyzická osoba, která má odpovídající kvalifikaci v oblasti pedagogických věd či kvalifikaci odpovídající pozici AP. Vždy je však nutné zohlednit náplň práce a platové zařazení individuálně.

Důležité!
Školní asistent není pedagogický pracovník. Přestože se nám náplň práce může zdát být „pedagogická“, pozice není definována platnými právními předpisy.

ZDROJ: MŠMT ČR [online]. Copyright © [cit. 19.01.2020]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Vyzva_Inkluzivni_vzdelavani/Specifika_skolni_asistent.pdf.

Osobní asistent

Institut osobní asistence je na základě zákona č. 108/2006 Sb. (zákon o sociálních službách) postaven na právním vztahu založeném smlouvou mezi zákonným zástupcem nezletilého a poskytovatelem této sociální služby, tedy místo osobního asistenta se nezřizuje, a to ani ve třídě či škole. Pokud dítě nebo žák vyžaduje pomoc osobního asistenta, jedná se o sociální službu zajišťovanou v rámci Ministerstva práce a sociálních věcí.

Legislativní zabezpečení „osobní asistence“ je definováno § 39 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Komu je osobní asistence poskytována

Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje. Osobní asistenti bývají většinou zaměstnanci nestátních, neziskových organizací, poskytovatelů sociálních služeb. Tyto služby získávají finance formou dotačních prostředků od státu. Rodina může přispívat na úhradu finančních nákladů. V praxi se však daří úhradu osobních asistentů financovat také prostřednictvím zdrojů z dotačních či grantových prostředků.

ZDROJ: 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách. Zákony pro lidi – Sbírka zákonů ČR v aktuálním konsolidovaném znění [online]. Copyright © [cit. 19.01.2020]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108.