Školní úrazy a legislativa

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních § 29
 • Vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání
 • Vyhláška č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami
 • Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
 • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
 • Vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání
 • Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
 • Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • Vyhláška č. 61/2018 Sb., o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachů

Další legislativa je dána vnitřními předpisy každé školy:

 • Školní řád
 • Vnitřní řád

Příslušná legislativa pro jednotlivé typy škol obsahuje zajištění bezpečnosti dětí, žáků, studentů.

Doporučení:
V legislativě hledejte, zda je pamatováno na bezpečnost dětí, žáků a studentů alespoň v obecné rovině a zároveň vlastní pravidla pro bezpečnost žáků vkládejte do vnitřních předpisů školy.

Ještě jeden důležitý předpis je „Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy“, č. j. 37 014/2005-25 ze dne 22. 12. 2005. Ten je primárně určen pro zařízení zřizovaná MŠMT.

Upozornění:
Doposud není vytvořena vyhláška pro bezpečnost dětí, žáků a studentů, která by určovala všeobecná práva a povinnosti nejen pro školy, ale i žáky a studenty a především rodiče či zákonné zástupce žáků.