Specifika kontrolní činnosti na různých typech škol a školských zařízení (MŠ, ZŠ, ŠD, ŠK, ŠJ)

Jak již bylo zmíněno, kontrolní činnost probíhá na všech úsecích a týká se všech oblastí života školy. V různých zařízeních mají kontroly svá specifika.

Mateřské školy – v mateřských školách probíhá kontrolní a hospitační činnost velmi podobně jako na jiných typech škol. Specifika vycházejí z toho, že většina mateřských škol je tvořena malým počtem pedagogických pracovníků (často se jedná o tři oddělení a šest pedagogů včetně ředitelky). Malé kolektivy (což se samozřejmě týká i jiných typů škol) jsou mnohem náchylnější k jevům, jako je znevažování a formalizace hospitace („vždyť jsme kamarádky, dlouhá léta jsme spolu učily“) nebo zhoršení atmosféry při konstatování nedostatků („co ty mi budeš povídat“), což může být způsobeno nevhodným vedením hospitace a pohospitačního rozhovoru, nebo zbytečnou vztahovačností hospitovaného. Proto je třeba k hospitacím přistupovat velmi citlivě, což neznamená ustoupit ze zásad účinné hospitace, ale přistupovat k ní jako k pomoci.

Základní školy – kontrolní a hospitační činnost na základních školách je v principu stejná na všech školách, neboť se řídí stejnými předpisy. Ovšem velkou roli v praxi hraje velikost škol. Není snadné řídit se stejnými pravidly a zásadami, když některé školy mají dva až tři pedagogy a minimální počet žáků a jiné mají mnoho set žáků a desítky pedagogů. V zásadních bodech by však neměl být rozdíl, i když organizace bude odlišná. Detailně se budeme hospitacím na ZŠ věnovat v další kapitole.

Školní družina, školní klub – kontrolní a hospitační činnost se v plném rozsahu týká i těchto součástí. Pravdou však je, že hospitování a kontroly na tomto úseku jsou vykonávány ještě méně než u učitelů. Hospitace by měly probíhat při aktivní činnosti, tzn. zejména při činnosti odpolední, protože ráno by děti neměly vykazovat náročnou činnost. Kontrolní a hospitační činnost může vykonávat vedoucí školní družiny či školního klubu, je-li ustanoven. I zde je postavení vedoucího poměrně náročné, protože kolektivy ve školní družině či klubu nejsou příliš velké a vedoucí vychovatelka není často vnímána jako nadřízená, spíše jako kolegyně.

Pokud není ustanovena vedoucí ŠD či ŠK, nese hlavní tíhu pracovník, který je pověřen řízením, což bývá většinou zástupce ředitele.

Velmi důležitá je kontrolní činnost v oblasti výběru úplaty za ŠD a ŠK. Vyhláška MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, stanovuje, že zájmové vzdělávání je poskytováno zpravidla za úplatu. Díky tomu vzniká oblast, kterou je třeba pečlivě kontrolovat, protože v rámci výběru úplaty může docházet k nedostatkům a problémům. Této oblasti by měla být věnována při kontrole pozornost.

Ředitel školy by měl jasně stanovit, kdo je za výběr úplaty zodpovědný, jakou formou bude úplata vybírána (rozhodně doporučuji bezhotovostní platby), jak často bude vybírána (nedoporučuji měsíční výběr, který je náročný na realizaci i kontrolu, lepší je výběr jednou nebo dvakrát za rok v adekvátní částce). Odpovědná může být vedoucí ŠD či ŠK nebo ekonomka školy.

Školní jídelna – školní jídelnu zpravidla přímo řídí vedoucí školní jídelny, která je odpovědná za celý chod školní jídelny. Zde samozřejmě nevzniká hospitační činnost, ale ve větší míře zde musí probíhat činnost kontrolní, neboť v rámci školní jídelny vznikají velké příjmy a výdaje finančních prostředků. Výběr stravného probíhá měsíčně a vedoucí musí pečlivě evidovat, který žák má zaplaceno a který ne, protože se může stát, že žák obdrží jídlo, aniž by měl zaplaceno, což je samozřejmě neoprávněné čerpání.

Školní jídelna je také velmi citlivá z hlediska manipulace s potravinami. Je třeba vést pečlivou inventuru zásob ve skladu, aby nedocházelo k jejich zcizování. Také je třeba pečlivě provádět příjem zboží, aby nebylo proplaceno zboží, které nebylo dodáno.

Konečně je vedoucí školní jídelny zodpovědná za to, aby jídelna nebyla ve ztrátě, což je nepřípustné. Škola nemůže dotovat potraviny. Hradí energie a plat pracovníků školní jídelny, ale rozhodně je nepřípustné podílet se na úhradě potravin. Není přitom snadné vařit kvalitně s často velmi omezeným rozpočtem, zejména v době zdražování potravin. Ředitel školy se často brání velkému zvýšení stravného, protože odliv strávníků znamená menší rozpočet. Vedoucí je však zodpovědný za to, aby strava byla kvalitní a odpovídala nutričním normám.