Specifika online kariérového poradenství pro ZŠ a pro SŠ

Důležité: Je dobré myslet na to, že děti jsou v ovládání technologií velice šikovní a nebojí se jich. Doporučujeme používat ty nástroje, které dávají poradcům smysl, a děti pak samy dají najevo, zda jim vyho­vují, nebo ne.

U mladších dětí jsou konzultace kratší a hravější (využívají se hrač­ky, kreslení), účastnit se mohou i rodiče. U starších je pak nutné re­spektovat, že před počítačem tráví hodně času (např. při online výuce či vypra­covávání úkolů, přípravy do školy).

Doporučení: Často je nutné konzultace více „rozhýbat“, napří­klad zadat, aby žák či student vyhledat v bytě nějaký předmět, který charakterizuje jeho fázi roz­hodování.

Roli hraje také to, zda se jedná o konzultaci individuální nebo skupinový online program, který má zase svá specifika a dynamiku.

Osobní online portfolio

Online nástroje mohou skvěle sloužit jako prostor pro vytváře­ní osobních portfolií. Podrobné portfolio plánů, cílů, kompetencí, zkušeností, dovedností a schop­ností nabízí platformy:

Salmondo

Salmondo je jednoduchá webová aplikace určená pro žáky a výchovné či kariérové poradce, připravená s předními českými odborníky. Díky psychologickým testům, dotazníkům a dalším nástrojům se žáci dozví více o sobě a o tom, jaké studium a profesní cesta by pro ně mohla být ta pravá. Výchovným poradcům tak Salmondo umožní efektivně poskytnout potřebné poradenství všem studentům a uspoří drahocenný čas pro osobní poradenství.

RegioAdviser Online webová aplikace pro odhalování silných stránek a nastavení cest budoucího směřování. Žáci mohou výsledky využít pro rozhodování o škole a budoucí profesi.

Co umím Online aplikace určená pro mapování dovedností dětí, která propojuje formální a neformální vzdělávání i rodinu. Hlavním prvkem je portfolio „důkazů“ o tom, co se dítěti podařilo. Zaměřuje se na silné stránky dítěte. Je významným motivačním nástrojem. Podporuje budování zdravého sebevědomí a samostatné osobnosti dítěte. Vede dítě k sebehodnocení, pomáhá mu stanovit oblasti, kde je třeba dosáhnout zlepšení, plánovat nejbližší cíle. Umožňuje uchovávat důležité a zlomové okamžiky života.

■ Na platformě organizace Inex sda je možné zaznamenávat si zkuše­nosti z dobrovolnické činnosti, přetavit je v kompetence a ná­sledně v osobní profil.

Doporučení: Je vhodné vyu­žívat i jakékoli online úložiště, kde si žáci a stu­denti mohou schraňovat důležité informace či materiály, které v rámci poradenství zpracují, například běžně používaný Google disk. Zcela běžné je využívání úlo­žišť studentů mezi sebou.