Standard práce asistenta pedagoga Copy

V současné době je poměrně složité stanovit ucelený standard práce asistenta pedagoga. Je potřeba věnovat pozornost skutečnosti, že standard práce je přímo vázán na platné právní předpisy. Tedy častá změna a novelizace právních předpisů znamená právě v této oblasti značný problém. Obecně lze nahlížet na standard práce v několika rovinách, které definují následující lekce. Konkrétně kvalifikační předpoklady, profesní kompetence, spolupráci asistenta s učitelem, hodnocení jeho práce, metodická podpora, oblast profesního rozvoje a podobně.

Partnerský přístup

Asistent pedagoga je dalším pedagogickým pracovníkem ve třídě. Spolupráce asistenta pedagoga a učitele by měla být založena na partnerském přístupu. Jeho náplň práce je mnohem širší, než se může zdát. Poskytuje primárně pedagogickou podporu žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami, avšak v situaci, kdy to není nutné, může poskytovat podporu také jiným žákům. Zcela zásadně tato pozice ovlivňuje celkové klima třídy.

Je nutné vzít na zřetel, že přítomnost asistenta pedagoga neznamená, že učitel přestane věnovat svou pozornost žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

Ani po čtyřech letech realizace „společného vzdělávání“ není vyřešena hranice mezi sebeobsluhou a péčí o vlastní osobu. Tato rovina souvisí s oblastí medikace a zdravotnických úkonů.