Standard práce asistenta pedagoga

V současné době je poměrně složité stanovit ucelený standard práce asistenta pedagoga. Je potřeba věnovat pozornost skutečnosti, že standard práce je přímo vázán na platné právní předpisy. Tedy častá změna a novelizace právních předpisů znamená právě v této oblasti značný problém. Obecně lze nahlížet na standard práce v několika rovinách, které definují následující lekce. Konkrétně kvalifikační předpoklady, profesní kompetence, spolupráci asistenta s učitelem, hodnocení jeho práce, metodická podpora, oblast profesního rozvoje a podobně.

Partnerský přístup

Asistent pedagoga je dalším pedagogickým pracovníkem ve třídě. Spolupráce asistenta pedagoga a učitele by měla být založena na partnerském přístupu. Jeho náplň práce je mnohem širší, než se může zdát. Poskytuje primárně pedagogickou podporu žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami, avšak v situaci, kdy to není nutné, může poskytovat podporu také jiným žákům. Zcela zásadně tato pozice ovlivňuje celkové klima třídy.

Je nutné vzít na zřetel, že přítomnost asistenta pedagoga neznamená, že učitel přestane věnovat svou pozornost žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

Ani po letech realizace „společného vzdělávání“ není vyřešena hranice mezi sebeobsluhou a péčí o vlastní osobu. Tato rovina souvisí s oblastí medikace a zdravotnických úkonů.

Prokazování znalosti českého jazyka

Pro výkon profese pedagogického pracovníka (tedy také asistenta pedagoga) bude po novelizaci zákona o pedagogických pracovnících nutné prokazovat znalost českého jazyka. Týká se to třeba cizinců, kteří zde dlouhodobě žijí a doplnili si vzdělání formou kvalifikačního studia asistenta pedagoga.

Znalost českého jazyka nebude muset prokazovat pedagogický pracovník, který:

  • získal odbornou kvalifikaci v českém jazyce,
  • bude působit ve škole s jiným vyučovacím jazykem než českým,
  • úspěšně vykonal maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury, nebo jednotlivou zkoušku, která však odpovídá obsahem a formou zkoušce společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury,
  • vyučuje cizí jazyk nebo konverzaci v cizím jazyce.

Zcela nová je podmínka určuje minimální úroveň znalostí, kterou musí povinně uchazeč o pedagogickou profesi prokazovat.

Důležité!

Pokud bude chtít působit v mateřské škole nebo na základní škole či střední škole, je vyžadována minimální úroveň C1 dle SEER. V ostatních případech je dostačující úroveň B2 dle SEER.