Státní zdravotní dozor

Orgán ochrany veřejného zdraví se při své dozorové činnosti řídí plánem kontrolní činnosti. Metodiku pro jeho sestavování každoročně vydává Ministerstvo zdravotnictví České republiky, které je ve smyslu ustanovení § 80 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále je „zákon č. 258/2000 Sb.“), oprávněno stanovit orgánům ochrany veřejného zdraví rozsah a četnost kontrol.

Krajské hygienické stanice jsou pak povinny vykonávat státní zdravotní dozor podle těchto plánů, a to ve smyslu ustanovení § 84 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb.

V plánu kontrolní činnosti jsou každý rok nastaveny parametry priorit. Tyto nastavuje Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Každá KHS si však může oblast priorit rozšířit individuálně. Většinou jsou tyto priority rozšiřovány například na základě výsledků předchozích kontrol.

U všech typů priorit musí být vždy uvedeny (na celostátní nebo krajské úrovni) cíle, důvody, četnost kontrol, rozsah a termíny realizace.

Kromě toho, že odbor hygieny dětí a mladistvých vykonává státní zdravotní dozor ve školách a školských zařízeních, se zaměřuje také na:

 • zařízení sociálně výchovné činnosti,
 • provozovny živnosti péče o dítě do tří let věku v denním režimu a živnosti mimoškolní výchova a vzdělávání,
 • zvláštní dětská zdravotnická zařízení,
 • venkovní hrací plochy s provozovatelem,
 • malé či velké dětské skupiny,
 • lesní mateřské školy.

Nejčastější oblasti kontrol státního zdravotního dozoru

 • Kontrola pestrosti jídelníčků dle metodiky Nutričního doporučení ke spotřebnímu koši ve vybraných provozovnách školního stravování.
 • Kontrola zajištění podmínek pro osobní hygienu žáků.
 • Dvouleté děti v mateřských školách (pokud tyto děti do MŠ přijímány jsou):
  • Kontrola kvalita písku v pískovištích;
  • velikost pozemků, které jsou určeny ke hrám dětí mladších tří let, včetně herních prvků;
  • prostorové podmínky ve třídách a hernách MŠ;
  • údržba pozemku a provozní řády;
  • režim dne, který by měl být přizpůsoben potřebám dětí mladších tří let;
  • nábytek (musí zohledňovat vzrůst dětí);
  • očkování;
  • nakládání s odpadem;
  • manipulace s prádlem;
  • úklid v prostorách MŠ;
  • mikroklimatické podmínky.

Požadavky na vybavení stravovacích zařízení, ve kterých je poskytována strava dvouletým dětem, jsou shodné s požadavky na vybavení standardních školních jídelen či školních jídelen – výdejen.

Doporučené zákony a prováděcí právní předpisy:

 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.
 • Vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb.
 • Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.
 • Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování.
 • Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.
 • Vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch.
 • Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.