Systém podpůrných opatření

Podpůrná opatření se člení do pěti stupňů, a to podle pedagogické, organizační a finanční náročnosti. Podpůrná opatření 1. stupně poskytuje škola i bez doporučení školského poradenského zařízení. Podpůrná opatření 2. až 5. stupně doporučuje školské poradenské zařízení.

Důležité: Podmínkou použití těchto podpůrných opatření je vždy předchozí písemný souhlas zákonného zástupce dítěte.

Žáci s PAS zpravidla patří mezi žáky se SVP s 2. či vyšším stupněm podpory.

Každá škola také může ve svém školním vzdělávacím programu stanovit bližší podmínky systému péče o žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními.

Co musí zajistit škola?

Školy musí při vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními, tedy i těm s PAS, zajistit některé podmínky.

Častá podpůrná opatření u žáků s PAS:

  • poskytování poradenských služeb,
  • individuální vzdělávací plán (IVP),
  • podpora asistenta pedagoga.