Tachografy

Definice:
Tachograf nebo záznamové zařízení je zařízení určené k automatickému či poloautomatickému zobrazování, záznamu, tisku, ukládání a výstupu podrobných informací o pohybu, včetně rychlosti a podrobných informací o některých dobách činnosti řidičů.

Nařízení (EU) č. 165/2014, o tachografech v silniční dopravě, stanoví povinnosti a požadavky týkající se konstrukce, montáže, používání, zkoušení a kontroly tachografů používaných v silniční dopravě za účelem kontroly dodržování nařízení (ES) č. 561/2006 (doby řízení, bezpečnostní přestávky a doby odpočinku), směrnice č. 2002/15/ES (pracovní doby) a směrnice č. 92/6/EHS (omezovačů rychlosti).

Důležité:
Tachografy musejí být instalovány a používány ve vozidlech, která jsou registrována v členských státech a používána pro silniční přepravu cestujících a zboží a na něž se vztahuje nařízení (ES) č. 561/2006.

Tachografy lze rozdělit na I. a II. generaci. Mezi tachografy I. generace patří tachograf analogový a digitální:

Tachografy II. generace:

Tachograf II. generace – inteligentní tachograf seod tachografu II. generace – digitálního tachografu zásadně liší 3 funkcemi:

 • místo začátku, konce pracovní doby a každé 3 hodiny souhrnné doby řízení jsou zaznamenány souřadnicemi na základě družicového navigačního systému;
 • za účelem usnadnění cílených silničních kontrol příslušnými kontrolními orgány musí být inteligentní tachograf schopen komunikovat s těmito kontrolními orgány i v době, kdy je vozidlo v pohybu;
 • inteligentní tachograf může být vybaven standardizovaným rozhraním umožňujícím, aby jím zaznamenané či vytvořené údaje byly v provozním režimu používány vnějším zařízením.

Analogový tachograf:

Jedná se o různé formy provedení analogového tachografu, které však mají společné, že se záznam provádí na záznamový list.

Analogový tachograf musí být schopen zaznamenat údaje na záznamový list:

 • vzdálenost ujetou vozidlem;
 • rychlost vozidla;
 • dobu řízení, dobu jiné práce či pracovní pohotovost;
 • přerušení práce a denní odpočinek;
 • otevření skříňky obsahující záznamový list.

Tolerance jednotlivých veličin v provozu jsou následující:

 • tolerance ujeté vzdálenosti je 4 % plus nebo minus od skutečné vzdálenosti;
 • 6 km/h plus nebo minus od skutečné rychlosti;
 • 2 minuty plus nebo minus za den či 10 minut plus nebo minus za 7 dnů.

Záznamový list – prostor pro záznam provedený tachografem:

Prostor pro záznamy řidiče mu slouží k uvedení následujících údajů:

Požadavky na záznamový list z hlediska jeho použití do záznamového zařízení:

Záznamové listy musejí odpovídat úředně uznanému vzoru, přičemž kontrolní značka na tachografu musí být identická s kontrolní značkou na záznamovém listě. Také maximální rychlost vyznačená na tachografu musí odpovídat maximální rychlosti na záznamovém listu.

Například na štítku tachografu je uvedeno: 

Tato kombinace musí být vyznačena i na rubové straně tachografového kotouče, včetně maximální rychlosti.

Tachograf místěný ve vozidle českého dopravce musí být ověřován každé 2 roky. Dokladem je montážní štítek, jenž musí obsahovat:

 • jméno a adresu schváleného montéra, dílny či výrobce vozidel;
 • charakteristický koeficient vozidla w = ot/km nebo imp/km;
 • účinný obvod pneumatiky l = mm;
 • datum ověření tachografu.

Proti možným zásahům do mechanismu tachografu s cílem ovlivnit záznam jej výrobce chránípomocí plomb. Příklad zajištění u tachografu VDO KTCO 1318:

Digitální tachograf:

Digitální tachograf je měřidlo, které musí být pravidelně 1× v průběhu 2 let ověřeno. Dokladem o ověření je montážní štítek.

Umístění montážního štítku:

Digitální tachograf zaznamenává data a následně je ukládá do paměti tachografu a na karty řidičů. Uložená data lze z tachografu i karty:

 • vytisknout;
 • zobrazit na displeji;
 • stáhnout a pomocí softwaru analyzovat.

V digitálním tachografu a na kartě řidiče musejí být uložena následující data:

 Upozornění:Pozor na rozdíl mezi událostí (piktogram „!“) a závadou/poruchou (piktogram „x“). Událost je mimořádná činnost zjištěná záznamovým zařízením, která může pocházet z pokusu o podvod. Závada je mimořádná činnost zjištěná záznamovým zařízením, která může pocházet z chybné funkce nebo poruchy zařízení.

Přehled událostí a závad/poruch: