Test insolvence

Při výplatě záloh, stejně jako při samotné výplatě podílu na zisku je oprávněný orgán povinen provést tzv. insolvenční test. Společnost nesmí dle zákona vyplatit zisk, prostředky z jiných vlastních zdrojů ani vyplácet zálohy na podíl na tisku, pokud by tím přivodila úpadek. Před výplatou záloh tedy musí statutární orgán posoudit nejen bilanční způsobilost společnosti, ale i faktický stav společnosti.

Důležité!
Pokud by statutární orgán dospěl k závěru, že test insolvence je pozitivní a valná hromada i přesto rozhodla o rozdělení zisku, nesmí k výplatě podílů na zisku přistoupit. V opačném případě by statutární orgán nejednal s péčí řádného hospodáře.

Zákon nepředepisuje bližší podmínky, jak test insolvence pro účely výplaty záloh na podíl na zisku nebo i obecně jakékoliv výplaty z jiných vlastních zdrojů provádět. Obecně lze doporučit z pohledu odpovědnosti členů orgánů, kteří o výplatě rozhodli, alespoň zdokumentovat, například z jakých podkladů či informací vycházeli, a že tedy byla nezbytná úvaha v daném směru skutečně provedena.

Poznámka:
Statutární orgán má povinnost provést test insolvence za účelem přezkoumání ekonomická kondice podniku.

I když to na první pohled není ze zákona zjevné, je namístě provést test insolvence i v souvislosti s návrhem na rozdělení zisku předkládaným valné hromadě. Důvod je prostý: V souvislosti se schválením návrhu na rozdělení zisku ve výši odpovídající poskytnutým zálohám opouští majetkovou sféru společnosti podmíněná pohledávka na případné vrácení přeplatku na zálohách.