Kdo spolupracuje na hodnocení

Před samotnou realizací je efektivní si připomenout, že s hodnocením souvisí určité specifické chování jeho jednotlivých účastníků. Z toho důvodu si nyní popíšeme tři zásadní role aktérů hodnocení:roli hodnotitele – roli hodnoceného – roli konzultanta.

Role hodnotitele

Hodnotitel plní v rámci realizace hodnoticího rozhovoru tyto úkoly:

  1. Dohodne schůzku s hodnoceným a informuje ho o potřebě přinést na hodnoticí pohovor sebehodnocení.
  2. Uvede hodnoceného do pravidel hodnoticího pohovoru.
  3. Uvolňuje atmosféru a navozuje otevřené, důvěrné prostředí a pozitivní náladu.
  4. V průběhu rozhovoru uplatňuje hodnotitel navíc ještě roli koordinátora. Usměrňuje návrhy hodnoceného ve snaze o jeho pochopení a nalezení možnosti konsensu jak pro vyhodnocení, tak pro stanovení cílů.
  5. Během rozhovoru si provádí zápis do hodnoticího archu/formulář/dotazníku.
  6. Na závěr rozhovoru povzbudí hodnoceného k další spolupráci a završí mnohdy náročný rozhovor volnou neformální konverzací k odreagování.
  7. Dotazník společně s hodnoceným podepíše, následně pořídí kopii hodnocení, kterou předá jak hodnocenému, tak personálnímu oddělení.

Důležité: Hodnonitel plní především roli aktéra a koordinátora tohoto procesu. Hodnotitel v roli komunikátora hraje klíčovou úlohu zejména v počátku a v závěru hodnoticího rozhovoru.

Role hodnoceného

Role hodnoceného spočívá především v sebereflexi a navrhování řešení. Hodnocený by měl být pokud možno aktivní. V ideálním případě předkládá sebehodnocení a navrhuje své vyhodnocení i formulaci cílů a úkolů pro příští hodnocené období.

Tato aktivní a sebezodpovědná role zůstává hodnocenému po celou dobu hodnoceného období a projevuje se opětovným iniciováním motivačního rozhovoru, pokud se na jeho straně vyskytnou překážky, které brání ve splnění cílů a úkolů tak, jak byly s hodnotitelem nadefinovány.

Důležité: Poměr mluveného slova jednotlivých aktérů v rámci rozhovoru je plus minus 80 : 20. Většinu času tedy hovoří hodnocený. Hodnotitel diskuzi vede a posouvá směrem k vytyčeným cílům.

Role nezávislého konzultanta a personalisty

V rámci rozhovoru (hodnotitel – hodnocený) je možné vyžádat si přítomnost nezávislého konzultanta například z oddělení řízení lidských zdrojů, pokud se na tomto postupu dohodnou oba účastníci hodnocení.

Důležité: Personalista má také za úkol shromáždit výsledky hodnocení a archivovat je, případně je zpracovat do souhrnné zprávy.

Problematice zpracování výsledků se budeme ještě podrobněji věnovat dále.