Třídní klima a jeho vliv na úspěchy žáků

Klima třídy vychází z dlouhodobého stavu. Tím se odlišuje od atmosféry ve třídě, které je krátkodobá, situační. Například ačkoliv dlouhodobě panuje dobrý vztah žáků k učiteli, může během nějaké kázeňské situace, kterou musí pedagog direktivně řešit, jeho oblíbenost klesnout. Ale protože dlouhodobé parametry klimatu zůstaly nezměněny, jde o pouhý výkyv, které se během dalšího období vrátí na své původní hodnoty.

Uvádím „hodnoty“, ale jedním z dalších rysů klimatu je to, že je velmi obtížně zjistitelné nebo měřitelné. Přestože klima působí na všechny ve škole a všichni ho také zřetelně vnímají, je to něco neuchopitelného a konkrétněji téměř nepopsatelného.

Třídní klima je souhrn subjektivních hodnocení a sebehodnocení vnímání, prožitků, emocí a vzájemného působení všech účastníků, které v nich jako ve spolutvůrcích a konzumentech vyvolávají edukační i jiné činnosti v daném prostředí.

Pozitivní klima poznáme podle:

  • dobrých vzájemných vztahů,
  • rovné komunikace,
  • spolupráce,
  • nestresujícího prostředí,
  • nedeklasujícího způsobu hodnocení,
  • převahy pozitivního odměňování a modifikace chování,
  • vhodné a pestré výuky.

V takové třídě jsou žáci spokojenější, učitelovy kladné informace je motivují k vyšší aktivitě a vyššímu prožitku sebevědomí, mají menší procento absencí atd. Toto klima vykazuje různé znaky s velkým vlivem na motivaci a studijní úspěchy.