Trocha historie

Školní stravování má v České republice dlouhou tradici. První společné stravování žáků škol se datuje k roku 1945, kdy byly dětem podávány přesnídávky, aby se po válečném strádání zlepšil jejich celkový zdravotní stav. V roce 1953 byla vydána první směrnice, která upravovala ekonomické ukazatele školního stravování. Následně v roce 1963 byla vydána směrnice, která již zahrnovala i vybrané výživové ukazatele. V roce 1989 vydalo Ministerstvo zdravotnictví nové výživové doporučené dávky, na jejichž podkladě byly vytvořeny výživové normy platné pro školní stravování, takzvaný spotřební koš, který byl legislativně ukotven ve vyhlášce č. 48/1993 Sb., o školním stravování (dále jen „vyhláška 48“). Tato původní vyhláška byla nahrazena v roce 2005 vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o školním stravování“), která je platná dodnes.

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR byla jako pomocný materiál k původní vyhlášce 48 vypracována Metodika pro výpočet spotřebního koše potravin ve školních jídelnách (čj. 37 298/97-42 ze dne 18. 12. 1997). V této metodice byly uvedeny jednotlivé potraviny i s příslušnými přepočtovými koeficienty. Metodika zároveň upozorňovala na skutečnost, že výčet potravin není úplný. Potraviny, které v seznamu nebyly uvedeny, bylo nutné zařadit do příslušných skupin potravin na základě jejich složení. Tato skutečnost je velice důležitá i dnes a uvedená metodika může i nadále sloužit jako pomůcka pro správný výpočet spotřebního koše.