Trvalý skartační souhlas

DŮLEŽITÉ: Příslušný archiv může na základě žádosti školy vydat trvalý skartační souhlas na jí stanovený druh dokumentů, které lze zničit i bez výběru archiválií.

Znamená to, že pokud bude mít škola tento souhlas pro určité dokumenty ze svého spisového a skartačního plánu, nemusí už tyto dokumenty dávat do skartačního řízení, ale po uplynutí jejich skartační lhůty je může nechat zničit.

POZOR: Nedodrží-li škola podmínky stanovené v trvalém skartačním souhlasu, příslušný archiv ho může zrušit z moci úřední.

DŮLEŽITÉ: V případě zániku školy vydaný trvalý skartační souhlas nepřechází na právního nástupce.