Typy učitelů podle přístupu k žákům

V následujících podkapitolách uvádíme jednotlivé typy učitelů včetně jejich silných a slabých stránek. Do charakteristik jednotlivých typů se promítá také důraz pedagogů na budování správných postojů žáka, a to:

 • samostatnosti,
 • zodpovědnosti,
 • osobního růstu,
 • integrity,
 • zdravé sebedůvěry,
 • schopnosti učit se

Při zařazování pedagogů do jednotlivých kategorií je vždy třeba myslet na to, že každý typ má občas tendenci sklouzávat k nižšímu příbuznému modelu. Správné zařazení pedagoga nám pomůže efektivně využívat jeho silné a slabé stránky a vybudovat si kvalitní tým, kde se jednotlivé typy doplňují a kooperují spolu.

Typ Hodná kvočna

 • Je vždy nablízku, vždy poradí, pomůže, pohladí, utře nos i zadek.
 • Neustále umetá cestičky, odstraňuje nejmenší překážky.
 • Své žáky považuje za své „děti“ – neustále supluje maminku.
 • I když to nepřizná, tak jí vyhovuje, že jsou na ní její žáci závislí.
 • Je starostlivá, empatická, mírná, ochranitelská.
 • K vnějšímu nepříteli (nebezpečí) je jako saň – „matka bojovnice“.
 • Ráda předchází problémům – předvídá je a obchází.
 • Má ráda věci pod kontrolou – pokud je po jejím, chválí.
 • Odlišnosti respektuje a toleruje jen v souladu se svým stylem.
 • Výkon pro ni není prioritou, přesto chce a umí naučit, ale jen do určitého limitu.
 • Nebuduje samostatnost a zodpovědnost žáků.
 • Buduje nesprávnou sebedůvěru – nepodněcuje růstové návyky.
 • Pokud se objeví nekázeň, která je v rozporu s jejím modelem, umí si poradit, bohužel někdy volí nesprávné řešení.

Typ Pohádkový dědeček/babička

 • Podobný typ jako Kvočna, ale ještě mírnější, liberálnější.
 • Má tendenci rozmazlovat, hladit, chválit, hýčkat.
 • Neposkytuje správnou zpětnou vazbu – ničí sebereflexi.
 • Nebuduje ani nerozvíjí samostatnost, osobní zodpovědnost (a tím i sebedůvěru).
 • Neumí si moc poradit s nekázní a problémy.
 • Nechává se zneužívat, má hodně posunuté hranice tolerance.
 • Pro děti udělá cokoliv, hlavně je chce bavit.
 • Výkon je druhořadý, dobrý pocit je hlavní.
 • Nepodněcuje žáka k vyšším výkonům, když sám nechce – její domluva bývá neúčinná.
 • Necítí zodpovědnost za rozvoj žáků.
 • Má tendence až přehlížet a ignorovat problémy – hraničící s naivitou.

Typ Macecha, Otčím

 • Často výkonový typ, který moc nechce/neumí pěstovat vztahy.
 • Ví přesně, co chce, jak a kdy, a tomu podřizuje své působení.
 • Je zpravidla náročný/á na žáky, ale i na sebe.
 • Má rád/a věci pod svojí kontrolou.
 • Citově chladný/á až odtažitý/á.
 • Občas umí projevit náklonnost, ocenění – za výsledek, výkon, ale pouze účelově a omezeně.
 • Řeší nekázeň ve své hodině, moc neřeší vztahové problémy žáků.
 • Často opakuje: „Jsem dobrý/á učitel/ka, protože naučím.“
 • Nedoceňuje sociální a psychologické aspekty výuky.
 • Má tendenci žáky v jejich problémech nechat, aby si poradili sami.
 • Někdy má tendenci spíše přes žáky prezentovat sebe.
 • Podporuje samostatnost a zodpovědnost, ale více u silných jedinců.
 • Nemá rád/a ty, co jej/ji brzdí, komplikují procesy – má tendence je obětovat.
 • Sebedůvěru žáka může úspěšně vybudovat i zašlapat.

Typ Starší bratr, Starší sestra

 • Zastává kamarádský až rovnostářský přístup s vysokou mírou podpory a pomoci.
 • Je velmi otevřený/á a vstřícný/á a snaží se pomáhat, podporovat a očekává, že to bude náležitě oceněno a opláceno.
 • Domnívá se, že je vzorem a je následováníhodný/á.
 • Má problémy s nastavením mantinelů a hranic.
 • Umí si získat žáky, nadchnout je a vést.
 • U některých problémy s kázní – domnívá se, že ho/ji všichni budou nadšeně následovat.
 • V menších problémech si dokáže poradit, ve velkých selhává – často přechází od neúčinné měkkosti k nadměrně tvrdým a neadekvátním opatřením.
 • V ideálních podmínkách a situacích učí samostatnost a zodpovědnost.
 • V krizích volí nevypočitatelné a bohužel neúčinné řešení.

Typ Dobrý otec, Dobrá matka

 • Má hranice a jasně definované mantinely pro každého stejné.
 • Přesně ví, co chce a jak, a také to dělá, má ovšem současně schopnost dát žákovi prostor se projevit po svém.
 • Díky jasně nastaveným a vynuceným pravidlům se neobává zneužití.
 • Umí dělat rychlé a účinné korekce a opatření.
 • Pomáhá a podporuje, ale současně klade neustálý přiměřený tlak na růst a rozvoj každého žáka.
 • Své žákovské týmy vede, je to přirozený vůdce – lídr.
 • Aktivně buduje a moderuje pozitivní vztahy mezi žáky.
 • Systematicky buduje samostatnost žáka – moc „neservisuje“.
 • Dbá na osobní zodpovědnost žáka – nepřebírá za něj zodpovědnost.
 • Buduje správnou sebereflexi a sebedůvěru – opírá ji o výsledky.
 • Umí adekvátně řešit problémy i krize, ujímá se role arbitra.
 • Umí strhnout a zapálit, ale současně je cílevědomý/á.

Tabulka: Důraz pedagogů na budování správných postojů žáka

 KvočnaBabičkaMacechaSestraMatka
Samostatnost  (X)XX
Zodpovědnost  (X)XX
Sebedůvěra  (X) X
IntegritaXX  X
Učení seX X X
Osobní růst    X