Účetní výkazy

Právní konsekvence přeměn obchodních korporací jdou ruku v ruce s účetními souvislostmi přeměn. Z toho důvodu nesmějí mezi základními dokumenty týkajícími se přeměn obchodních korporací chybět účetní výkazy, které zúčastněné společnosti v souvislosti s přeměnami povinně vyhotovují.

Důležité!
V případě fúze a rozdělení obchodních korporací má každá ze zúčastněných obchodních korporací povinnost sestavit ke dni předcházejícímu zvolenému rozhodnému dni konečnou účetní závěrku.

Nástupnická či nástupnické obchodní korporace pak mají povinnost sestavit zahajovací rozvahy ke zvolenému rozhodnému dni přeměny. Takto sestavené zahajovací rozvahy již reflektují z účetního hlediska účetní důsledky přeměny, a to i když samotné právní účinky dané přeměny nastanou až v budoucnu.

Pozor!
Je třeba mít na paměti, že rozhodný den nemůže předcházet o více než 12 měsíců dni, kdy bude podán návrh na zápis přeměny do obchodního rejstříku, tzn. že ani účetní výkazy vyhotovené v souvislosti s fúzí či rozdělením nesmějí být starší 12 měsíců v okamžiku podání návrhu na zápis fúze do obchodního rejstříku.

ZPř nad výše uvedené v § 11 odst. 2 stanovuje zúčastněným obchodním korporacím povinnost vyhotovení mezitímní účetní závěrky, a to za předpokladu, že poslední řádná či mimořádná účetní závěrka, popřípadě konečná účetní závěrka byla sestavena z údajů ke dni, od něhož ke dni vyhotovení projektu fúze, rozdělení nebo převodu jmění uplynulo více než 6 měsíců.

Současně ZPř stanovuje, že ode dne, k němuž je sestavena mezitímní účetní závěrka, do dne vyhotovení projektu fúze, rozdělení či převodu jmění na společníka nesmí uplynout více než 3 měsíce.

Pozor!
Povinnosti sestavení mezitímní účetní závěrky je však možné se vzdát, a to za předpokladu, že s jejím nevyhotovením vysloví souhlas všichni společníci dané obchodní korporace.