Účtová třída 1 – Zásoby

Příklad

Účtová třída 1 – Zásoby, např.

 • 11 – Materiál
 • 12 – Zásoby vlastní činnosti
  • 121 – Nedokončená výroba
  • 122 – Polotovary vlastní výroby
  • 123 – Výrobky
  • 124 – Zvířata
 • 13 – Zboží
 • 15 – Poskytnuté zálohy na zásoby
 • 19 – Opravné položky k zásobám

Poznámka: Obsah uvedených položek je vymezen v § 9 vyhlášky č. 500/2002 Sb. a v Českém účetním standardu č. 015 – Zásoby

Při inventarizaci zásob se provádí zpravidla fyzická inventura, při níž se kontroluje správnost množství různými způsoby ověřování podle charakteru zásob: například přepočtením kusů, přeměřením, vážením, případně i technickým výpočtem u zásob zboží či materiálu hromadného charakteru nebo zásob na vysokých skládkách (kupř. písek, uhlí, zemědělské komodity, zásoby dřevařského materiálu).


Formulář inventurního soupisu

Průvodní list k fyzickému soupisu majetku a závazků [§ 30, odst. 7 písm. a)–h)] zákona o účetnictví v platném znění)

1) Druh majetku (závazku):

Účet:
Místo uložení:

2) Způsob zjišťování skutečného stavu:

 1. a) počítáním
 2. b) vážením
 3. c) měřením metrem (tyčí) – hutní materiál, kapaliny
 4. d) měření speciálním měřidlem (plyny)
 5. e) technickým propočtem (např. sypké materiály a materiály nepravidelných tvarů)
 6. f) jiným způsobem: …………………………
 7. g) odhadem (výjimečné případy – pouze pokud nebylo možné zjistit jiným způsobem: např. klimatické podmínky apod.)
 8. h) dle nabývacích dokladů (dokladové inventarizace)

3) Ocenění majetku (závazků) k okamžiku ukončení inventury (viz § 26, odst. 1, 2 ZÚ):

Ocenění majetku (závazků):

 1. a) odpovídá ocenění v účetnictví
 2. b) neodpovídá ocenění v účetnictví

Návrh správného ocenění [v případě zjištění varianty b) předchozího odstavce]:

 1. a) výčet položek
 2. b) samostatná příloha

4) Okamžik zahájení a ukončení inventury:

 1. a) zahájení:                                datum:                                hodina:
 2. b) ukončení:                                datum:                                hodina:

5) Podpisový záznam osob (DIK) odpovědných za:

 1. a) správnost zjištění skutečného stavu (při větší skupině osob na samostatné příloze):
 2. b) provedení inventury (při větší skupině osob na samostatné příloze):

6) Přílohy:

 1. a) výčet soupisových listů (počet: … ks)
 2. b) další přílohy:
  1. i. soupis neupotřebitelného (pomaluobrátkového) majetku
  2. ii. návrh na snížení ocenění (majetek – § 26, odst. 1 ZÚ)
  3. iii. návrh na zvýšení ocenění (závazky – § 26, odst. 2 ZÚ)

Důležité

Zůstatky účtů Materiál na cestě, Zboží na cestě, Poskytnuté zálohy na zásoby Opravné položky k zásobám se ověřují dokladovou inventurou, například ověřením faktur a potvrzení skladu, že materiál či zboží ještě nedošly. U každé faktury se ověří datum odeslání zásilky a pokud možno i důvody jejího zpoždění. Současně se u položek na účtech Materiál na cestě nebo Zboží na cestě prověří, zda v nich nejsou vedeny i zásoby již došlé, které už sklad převzal.


Zásoby vlastní činnosti

Položka Nedokončená výroba a polotovary obsahuje dle § 9 vyhlášky č. 500/2002 Sb.:

 • produkty, které prošly alespoň jedním výrobním stupněm a nejsou již materiálem ani ještě nejsou hotovým výrobkem (u nedokončené výroby se však nemusí jednat jen o nedokončený hmotný výrobek, ale např. také o rozpracovaný projekt, nedokončenou opravu hmotného majetku, rozpracovaný výzkumný či vývojový úkol apod.);
 • polotovary, jež dosud neprošly všemi výrobními stupni a budou dokončeny nebo zkompletovány do hotových výrobků v dalším výrobním procesu účetní jednotky.

Položka Zvířata obsahuje mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny, včetně jatečních, která nejsou vykazována v položkách Dospělá zvířata a jejich skupinyMateriál nebo Zboží (viz § 9 odst. 4 vyhlášky č. 500/2002 Sb.).

Při inventarizaci nedokončené výroby se provádí inventura podle charakteru nedokončené výroby: například u nedokončené výroby hmotného majetku se provádí fyzická inventura, u rozpracovaného vývojového nebo projektového úkolu dokladová inventura. Účetní jednotka by přitom měla stanovit vnitřním účetním předpisem, co je nedokončenou výrobou, stanovit analytickou evidenci nedokončené výroby i to, co je první výrobní operací nebo co nedokončenou výrobou naopak není. Náročné je provedení inventarizace především u účetních jednotek působících v oblasti stavební výroby (viz níže).

Při fyzické inventuře nedokončené výroby by měly být použity adekvátní způsoby zjištění skutečnosti – například přepočtení, přeměření, vážení, u hmotného majetku případně i technický výpočet, v případě potřeby rovněž odebrání vzorku pro laboratorní zkoušky (kupř. u nedokončené výroby kvašených výrobků apod.). Dále by měl být zachycen popis stavu rozpracování i počet případných zmetků a sepsán návrh na jejich vyřazení. Uvedené skutečnosti se zachycují v inventurních soupisech, které musí podepsat odpovědná osoba i členové inventarizační komise.

Poměrně náročná je inventarizace ve stavebnictví. Jednak z důvodu, že zde existuje velký počet smluvních vztahů stavebníka s dodavateli a odběrateli, případně i dodatků k těmto smlouvám. Dále se stavebník musí rozhodnout, zda o nedokončené stavbě je účtováno v rámci nedokončené výroby nebo nedokončeného hmotného majetku. Zjednodušeně vyjádřeno, vezme v úvahu plánované využití nedokončené stavby, má-li rozestavěná stavba sloužit k dokončení a prodeji, pak se jedná o nedokončenou výrobu, má-li se dokončit a pronajímat, pak se jedná o nedokončený dlouhodobý majetek.