Účtová třída 2 – Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry

Příklad

Účtová třída 2 – Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry, např.

  • 21 – Peněžní prostředky v pokladně
  • 22 – Peněžní prostředky na účtech
  • 23 – Krátkodobé úvěry
  • 25 – Krátkodobý finanční majetek
  • 26 – Převody mezi finančními účty
  • 29 – Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku

Krátkodobý finanční majetek je definován v § 12 vyhlášky č. 500/2002 Sb. jako peníze v pokladně a ceniny, peníze na cestě, peněžní zůstatky na bankovních účtech, krátkodobé bankovní úvěry, krátkodobé cenné papíry a podíly (které účetní jednotka určila k obchodování s cílem dosahovat zisku z cenových rozdílů v krátkodobém horizontu) atd.

 Důležité

Inventarizaci peněz v pokladně nebo cenin je příležitostně vhodné provést kvůli kontrole pro vedení účetní jednotky i bez předchozího ohlášení odpovědné osobě.

Při inventarizaci peněz v pokladně se provádí fyzická inventura, která spočívá ve zjištění aktuální peněžní hotovosti, tj. spočítání bankovek a mincí a jejich hodnoty. Zjištěný stav se zapisuje do výčetky bankovek a mincí jako tzv. pokladní skonto ke dni inventury.

Při inventarizaci cenin se rovněž provádí fyzická inventura, přičemž se ověřuje počet kusů cenin a jejich jmenovitá hodnota. Pokud se zjistí, že některé ceniny jsou poškozené nebo již neplatné, sepíše se jejich seznam zvlášť.

Při inventarizaci peněz na bankovních účtech se provádí dokladová inventura, přičemž se ověřuje, zda zůstatek na příslušném účtu souhlasí se zůstatkem na posledním bankovním výpisu ke konci účetního období. Toto porovnání je účelné provést i za předcházející části účetního období, aby se ověřilo, zda jsou zůstatky bankovního účtu průběžně porovnávány s bankovními výpisy.

Při inventarizaci úvěrů a půjček se provádí dokladová inventura, při níž se správnost zůstatku na účtu ověřuje podle smlouvy o úvěru nebo půjčce a dle výpisu z běžného účtu či z pokladních dokladů.

Poznámka: U ostatních účtů účtové třídy 2 (kupř. převodů mezi finančními účty, opravných položek ke krátkodobému finančnímu majetku) se provádí dokladová inventura. Například u účtu Peníze na cestě se ověřuje stav podle výpisů z běžného účtu a příjmových a výdajových pokladních dokladů. V inventurním soupisu se zachytí seznam položek s neukončeným pohybem mezi účtem a pokladnou, mezi bankovními účty nebo mezi více pokladnami účetní jednotky.