Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy

Příklad

Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy, např.

  • 31 – Pohledávky krátkodobé i dlouhodobé
  • 32 – Závazky krátkodobé
  • 33 – Zúčtování se zaměstnanci a institucemi
  • 34 – Zúčtování daní a dotací
  • 35 – Pohledávky za společníky, za účastníky sdružení a za členy družstva
  • 39 – Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování

U účtů účtové třídy 3 se při inventarizaci provádí dokladová inventura, například u pohledávek se ověřuje správnost stavu na účtu podle faktur či jiných dokladů (smluv). U každé pohledávky se také překontroluje splatnost, a pokud je pohledávka po lhůtě splatnosti, zkontroluje se, zda bylo přistoupeno k jejímu vymáhání; důležité je, zda k pohledávkám po lhůtě splatnosti existuje i dokumentace pro jejich vymáhání (upomínky). Rovněž se prověří, zda mezi pohledávkami případně nejsou i pohledávky promlčené.

Účtová třída 4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky, např.

  • 41 – Základní kapitál a kapitálové fondy
  • 42 – Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření
  • 46 – Dlouhodobé závazky k úvěrovým institucím