Účtová třída 7 – Závěrkové a podrozvahové účty

Na podrozvahových účtech se účtuje především o využívání cizího majetku, ke kterému účetní jednotka nemá vlastnické právo, např. zapůjčený majetek, majetek v komisi apod., nebo o materiálu, jehož pořízení, uchování a sledování vyplývá z obecně závazných předpisů (např. materiál civilní ochrany), o závazcích ze smluvních pokut a úroků z prodlení atd.

Při inventarizaci se provádí u podrozvahových účtů zpravidla dokladová inventura: například stav závazků ze smluvních pokut a úroků z prodlení se ověřuje podle smluv a penalizačních faktur, stav závazků z leasingu se ověří dle smlouvy, splátkového kalendáře a výpisů z účtu či pokladních dokladů. U zapůjčeného majetku je nutno odsouhlasit zapůjčení s vlastníkem majetku, případně jej přizvat k provedení fyzické inventury.