Ukládání a likvidace odpadů

Odpady by měly být ze ŠJ odstraňovány co nejrychleji tak, aby nedocházelo k jejich hromadění. Ukládány musí být do uzavíratelných nádob, které by měly být dobře čistitelné a dezinfikovatelné. Odpadní nádoby by měly být uchovávány v odděleném prostoru mimo sklady potravin. V tomto prostoru musíme ve zvýšené míře dodržovat opatření proti vnikání hmyzu a hlodavců. Prostory by měly být snadno čistitelné, omyvatelné a dezinfikovatelné. 

Krabice a jiné obaly od potravin jsou odpad, jejich skladování v prostoru školní jídelny není žádoucí. Ihned po vyprázdnění by měly být odstraněny za stejných podmínek jako každý jiný odpadní materiál.

Ochrana před zvířaty a škůdci

Do prostor školní jídelny nesmí mít přístup žádná zvířata a také zde musí být zavedeny postupy pro regulaci škůdců. Prostory školní jídelny i přilehlé okolí je třeba pravidelně kontrolovat, zda se v něm nevyskytují škůdci. Je potřeba učinit veškerá opatření proti vnikání škůdců. Okna, kterými se větrá, musí být vždy opatřena sítí. Hmyz a hlodavci mohou být přenašeči patogenních mikroorganismů z kontaminovaných oblastí na připravované výrobky, ale také na povrchy přicházející do styku s potravinami. Proto je třeba jejich výskytu v prostorech, kde se připravují potraviny, zabránit. V případě výskytu škůdců je třeba provést dezinsekční nebo deratizační opatření. Tato opatření by měl vždy provádět odborný pracovník. Při aplikaci pesticidů je třeba dbát na to, aby byly před kontaminací ochráněny veškeré potraviny.

Po aplikaci je potřeba kontaminované zařízení a nástroje důkladně vyčistit, aby se před dalším použitím odstranily zbytky těchto látek a byla tak zajištěna bezpečnost připravovaných pokrmů. 

O používání pesticidů je potřeba vést záznamy.