Úprava organizace výuky a školního prostředí

Při vzdělávání dětí/žáků s PAS je potřeba mít vždy na zřeteli jejich individuální vzdělávací potřeby, schopnosti i možnosti pokroku. Musíme vnímat jejich jinakost a umožnit jim osobnostní rozvoj.

Školní jídelna

Základem dobré práce s těmito jedinci je vždy perfektní informovanost všech zaměstnanců školy, a to včetně personálu školní kuchyně. Žáci s PAS totiž mohou mít specifické potřeby i v oblasti stravování.

Někteří z nich potřebují:

  • jíst vlastním příborem,
  • specifické způsoby naservírování jídla, například oddělení přílohy od ostatního jídla,
  • při jídle více klidu.

Budova školy

Ve školní budově je potřeba zřetelně označit místnosti, umístit plánky školy apod. Pokud do školy přijde nový žák s PAS, doporučujeme mu s dostatečným časovým předstihem:

  • umožnit prohlídku školní budovy,
  • ukázat mu učebnu nebo učebny, ve kterých se bude vzdělávat.

Mnozí žáci s PAS si také nacvičují cestu do školy i trasy ve školní budově.

Je potřeba také promyslet, ve které konkrétní učebně se bude žák vzdělávat, dohodnout s ním, kde bude mít své místo, aby mu co nejvíce vyhovovalo. Podobně doporučujeme postupovat v případně výběru šatny či šatní skříňky. Pokud se žáci třídy moc nestěhují, může mít žák s PAS také možnost mít ve třídě nějaký úložní prostor – poličku či skříňku.

Rozvrh hodin

Na speciální vzdělávací potřeby žáků s PAS je potřeba myslet také při koncipování rozvrhu dané třídy.

Pamatujte, že:

  • Žáci s PAS jsou snadno unavitelní a během dne jejich výkonnost a soustředění klesá. Jiní mají naopak podobný problém v ranních hodinách.
  • Stejně tak je potřeba vzít v úvahu, že žáci s PAS mohou některé předměty nemít v oblibě.

Příklad: Žák gymnázia Vladimír se v určité fázi svého studia rozhodl, že druhý cizí jazyk (francouzština) je pro něj zbytečný. Tento předmět se tedy snažil různými způsoby bojkotovat. Vymýšlel skutečně neotřelá řešení. V určité chvíli zjistil, že se francouzština vyučuje ve třídě vedle kabinetu. Nelenil tedy a v průběhu hodiny opakovaně do kabinetu volal ze svého mobilního telefonu, čímž značně rušil výuku. Dlouho si počínal velmi nenápadně a vyučující trvalo značnou dobu, než pochopila, kdo a proč stále do kabinetu volá.

Tělesná výchova

Velký problém mohou žáků s PAS činit hodiny tělesné výchovy. Ty mohou být zdrojem mnohých problémů:

  • Většina žáků s PAS má určité pohybové deficity, často zejména v oblasti koordinace pohybů.
  • Jiným zase může činit potíže hluk, který bývá v tělocviku vyšší než v jiných předmětech.
  • Často jim vadí větší fyzická blízkost s jinými osobami – jsou sporty, při nichž dochází k dotyku osob.

Také je třeba si uvědomit, že v některých případech není možné žákovi s PAS v rámci tělesné výchovy najít alternativní činnost.

Tip: Pokud je žák s PAS osvobozen od tělesné výchovy, měl by se tento fakt vzít v úvahu při koncipování rozvrhu a tělesnou výchovu zařadit na některou z posledních hodin.

Školní akce

Pokud je to jen trochu možné, doporučujeme, aby se žáci s PAS mohli zúčastňovat všech aktivit, které škola pro své žáky pořádá, a to včetně škol v přírodě a dalších akcí konaných mimo školní budovu. Zejména v případě, že se žák s PAS vzdělává v běžné škole je to důležitý faktor, pro jeho dobré začlenění mezi spolužáky.

Je vždy potřeba aktivně spolupracovat se zákonnými zástupci a pochopitelně s asistentem pedagoga, pokud jej žák má.

Pozor: Může nastat situace, kdy není žák s PAS z nějakého důvodu aktuálně schopen jet například na školu v přírodě. Je vhodné, aby škola komunikovala s rodiči, vždy jasně vysvětlovala, proč účast na akci není vhodná. Velmi důležité je, aby tato komunikace proběhla včas.

V praxi se bohužel občas sekáme s případy, kdy učitelé bez mrknutí oka přijmou přihlášku žáka s PAS (či jinou SVP) na akci, rodiče ji zaplatí a těsně před odjezdem jim škola oznámí, že jejich dítě jet nemůže. Těmto zcela nevhodným situacím je potřeba se vyhnout a o všem informovat zcela otevřeně a včas.

Základem dobré práce s žáky s PAS vždy je a bude proškolený pedagogický sbor, který se na vzdělávání těchto žáků dívá s pochopením, respektem, zájmem, a hlavně bez předsudků.

Důležité: Pedagogové by měli vždy chápat to, že nejsou ti, kteří určují diagnózu, ale ti, kteří mají za úkol své žáky co nejlépe provést vzdělávacím procesem.