Úvod

V současné době se téměř celý svět potýká s dalšími vlnami šíření nebezpečného viru 2019 n-Cov, resp. SARS Cov2, zvaného nový koronavir. Světová zdravotnická organizace již vyhlásila stav šíření nemoci covid-19, kterou nový koronavirus způsobuje, za pandemii. Zejména zaměstnavatelům v této složité situaci přinášíme praktická doporučení a rady.

Situace se však poměrně překotně mění, byl vyhlášen nouzový stav, vláda a zejména ministerstvo zdravotnictví velmi operativně podle vývoje situace přijímají nová opatření, která se mohou měnit téměř každým dnem. Je proto nezbytně nutné sledovat další aktuální vývoj těchto opatření. Zaměstnavatelům doporučujeme sledovat webové stránky českých státních orgánů, zejména vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví, Státního zdravotního ústavu a ECDC.

Preventivní opatření

Zákeřnost nového koronaviru spočívá zejména v jeho rychlém šíření, dlouhé inkubační době 2–14 dnů, přičemž u přenašeče se vůbec nemusí projevit příznaky nemoci covid-19. Jde o vysoce přenosnou chorobu, která se šíří kapénkovou infekcí. Vědci usilovně pracují na vývoji vakcíny pro boj s nemocí covid-19. V boji s šířením koronaviru a nákazou covidem-19 jsou důležitá obecná preventivní doporučení spočívající ve známém zaklínadle „3 R“.

Těmi jsou zejména:

  •  pravidelné mytí rukou
  • zakrývání úst a nosu ochrannými prostředky (rouškou, respirátorem nebo alespoň šátkem či šálou)
  •  dodržování dostatečných rozestupů.

Dále je to zvýšená hygiena, častý úklid na pracovištích s použitím dezinfekčních prostředků, dezinfekce sociálních zařízení, omývání a dezinfekce ploch, klik, dveří a obecně všech zařízení a povrchů na pracovišti. K významným preventivním opatřením potom patří vyhodnocování pohybu zaměstnanců, zvýšená informovanost zaměstnanců a nepodceňování příznaků.

Tip: V rámci prevence je velmi vhodné využít očkování zaměstnanců proti chřipce, které může zaměstnavatel nabídnout např. jako benefit formou nepeněžního plnění z FKSP, příp. formou peněžního příspěvku na pořízení zboží nebo služeb zdravotnického charakteru od zdravotnických zařízení (podle § 6 odst. 9 písm. d) bod 1. ZDP).

Jako další vhodná preventivní opatření můžeme uvést zejména pravidelnou a systematickou informovanost zaměstnanců o nutnosti zvýšené hygieny, jejich poučení o nezbytnosti pečlivého, častého a správného mytí rukou mýdlem a teplou vodou a doporučení správné techniky mytí rukou.

Zcela nezbytné je apelovat na zaměstnance ohledně nutnosti kontaktovat lékaře, příslušnou hygienickou stanici či jiné zdravotnické zařízení (avšak pouze telefonem či e-mailem!), poučit zaměstnance o nutnosti léčby při příznacích nemoci a seznámit je se skutečností, že při příznacích je žádoucí nedocházet na pracoviště, aby se nemoc nešířila mezi ostatní zaměstnance.