Vedoucí školní jídelny

e školách a školských zařízeních, která mají svou školní jídelnu a kuchyni (vývařovnu), spolupracuje ředitel(ka) při stanovení pracovních náplní s vedoucí(m) školní jídelny. Vedoucí školní jídelny je přímo podřízen(a) ředitelce/řediteli. Zaměstnanci školní kuchyně jsou kuchaři/kuchařky a pomocní kuchaři/kuchařky (ostatní pracovníci školní jídelny).

Ve školách, které mají výdejny (to znamená, že se zde strava nepřipravuje/nevaří, ale dováží z vývařovny), se dle rozsahu prací na provozu podílí kuchař/kuchařka a pomocný(á) kuchař/kuchařka (ostatní pracovníci školní jídelny). Platové zařazení pracovníků školní kuchyně je definováno Katalogem prací.

POZOR: V současné době není k dispozici právní předpis, který by přesně definoval požadavky na odborné vzdělání vedoucí(ho) školní jídelny.

Pracovní náplň vedoucí(ho) školní jídelny:

 • Řídí se platnou vyhláškou o školním stravování a hygienických požadavcích.
 • Zodpovídá za dodržování veškerých předpisů platných ve školním stravování a veškerých obecně platných právních předpisů (zákoník práce, pracovní řád, sanitační řád, hygienické předpisy a pokyny, BOZP a PO).
 • Pracuje v souladu s koncepcí školy (např. při realizaci aktivit zaměřených na zdravý životní styl).
 • Vede povinnou dokumentaci školní kuchyně.
 • Ve spolupráci s vedoucí(m)kuchařkou/kuchařem připravuje jídelníček, který odpovídá platným požadavkům KHS.
 • Zastupuje pracovnice/pracovníky útvaru v případě nepřítomnosti.
 • Připravuje podklady k účetní evidenci a výkazy, které odpovídají vnitřní směrnici.
 • Vede kompletní účetní agendu strávníků.
 • Zodpovídá za inventář školní kuchyně a provádí pravidelně jeho kontrolu.
 • Zodpovídá za to, aby jídla splňovala požadavky příslušných výživových a finančních norem.
 • Zajišťuje ve spolupráci s vedoucí(m) kuchařkou/kuchařem objednávky potravin.
 • Zodpovídá za přejímku objednávek a potravin, dále za skladování potravin a kontrolu spotřeby uskladněných potravin.
 • Zodpovídá za dohled nad manipulací s potravinami.
 • Pravidelně kontroluje dodržování hygienických zásad a požadavků KHS na manipulaci s potravinami.
 • Stanovuje vhodný technologický postup při přípravě jídel a potravin a dohlíží na něj.
 • Kontroluje receptury.
 • Vyřizuje případné reklamace či podněty od pracovnic/pracovníků školy, zákonných zástupců dětí/žáků či cizích strávníků, a případně informuje ředitele/ředitelku o podnětu i jeho vyřízení nebo situaci řeší v součinnosti s ní(m).

Kompetence vedoucí(ho) školní jídelny:

 • Je přímo podřízen(a) řediteli/ředitelce.
 • Je přímou nadřízenou vedoucí kuchařky / přímým nadřízeným vedoucího kuchaře.
 • Zodpovídá za plnění úkolů, které spadají do náplně školní kuchyně, a to vždy v souladu se zřizovací listinou a statutem školy.
 • Zodpovídá za hospodaření v rámci stanoveného rozpočtu.
 • Zajišťuje stravování dětí a pracovníků školy.

Základní parametry znalostí a dovedností vedoucí(ho) školní jídelny:

 • Znalost a aplikace legislativy, zejm. vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování aj.
 • Znalosti v oblasti výživy, hygieny potravin a společného stravování, bezpečnosti práce, aj.
 • Dovednosti ekonomické (hospodaření s finančními prostředky).
 • Technické znalosti týkající se provozu jídelny.
 • Zvládnutí výpočetní techniky.
 • Schopnost sebevzdělávání, využívání nových poznatků.
 • Dovednosti z oblasti managementu, vedení lidí, komunikace.
 • Psychická odolnost.