Vkládání textu do předdefinovaných versus uživatelských polí


Předdefinovaná a uživatelsky vložená textová pole

V prezentacích programu PowerPoint není možné text volně zapisovat přímo na snímky, ale vždy se vkládá do připravených textových objektů, kterým se říká textová pole. Mají tvar obdélníkových rámečků a jejich vlastnosti určují způsob formátování textu, který se v nich nachází.

Důležité

Při vkládání textu do textových polí je důležitá znalost určitých vhodných návyků pro vytváření obsahu snímků. Vkládejte vždy krátký, stručný a heslovitý text, dodržujte typografická pravidla. V prezentaci by nikdy nemělo být uvedeno vše, co přednášející říká. Velké množství textu totiž činí prezentaci nudnou a nepřehlednou. Existují dva typy textových polí:

  • Předdefinovaná textová pole, která tvoří součást rozložení snímku a jsou přímo propojena s osnovou prezentace.
  • Uživatelem vložená textová pole, jež netvoří součást rozložení snímku a nejsou propojena s osnovou prezentace.

Pokud do prezentace vložíte nový snímek a nezadáte jeho rozložení, automaticky se použije rozložení Nadpis a obsah. To znamená, že se budou na snímku nacházet dvě textová pole (jedno pro nadpis, druhé pro obsah) s předem nastavenými vlastnostmi formátování textu. Jaké vlastnosti to budou, určuje právě použité rozložení snímku.

Poznámka: Předdefinovaná textová pole většinou obsahují pokyny pro vyplnění (např. „Kliknutím vložíte text.“). Do pole stačí klepnout myší a začít psát.

Někdy vám předdefinovaná textová pole na snímku nebudou stačit. Další textová pole můžete na snímek podle potřeb přidávat sami. Na kartě Vložení klepněte ve skupině Text na tlačítko Textové pole. Přímo na snímku přidržte levé tlačítko myši a tažením nakreslete obrys pole. Uvnitř pole začne blikat textový kurzor a vy můžete vložit požadovaný text.

Poznámka: Pokud potřebujete mít na snímku umístěna tři textová pole (jedno pro nadpis a další dvě pro text), použijte místo dodatečného vložení vlastního textového pole rovnou rozložení, které obsahuje tři předdefinovaná pole (např. Dva obsahy nebo Porovnání). Všechen text pak bude součástí osnovy.


Co je osnova prezentace

Aby bylo možné definovat osnovu prezentace, je nutné se nejdříve seznámit s možnostmi zobrazení prezentace. V prezentačním programu PowerPoint existují celkem čtyři základní typy zobrazení prezentace:

  • Normální – pro běžné úpravy,
  • Řazení snímků – pro hromadnou editaci snímků,
  • Poznámky – pro úpravu poznámek lektora,
  • Zobrazení pro čtení – zobrazení do jednoho okna.

Poznámka: Výchozí zobrazení s názvem Normální rozděluje okno do čtyř částí: levé podokno s kartami Snímky a Osnova, podokno Snímek a podokno Poznámky.

Osnova prezentace je tedy speciálním typem zobrazení, který zobrazuje pořadová čísla snímků a jejich základní strukturu tvořenou nadpisy snímků a textem, jenž byl vložen do předdefinovaných textových polí. Grafické ani jiné objekty na kartě Osnova nenajdete.

Důležité

Zobrazení Osnova je určeno především pro vytváření základní kostry a obsahu prezentace, ale také pro náhled a úpravu několika snímků najednou. Proto je důležité každý snímek prezentace odlišit jiným nadpisem!

Zobrazení osnovy je výhodné zejména v situacích, kdy potřebujete provádět globální úpravy snímků prezentace, měnit pořadí snímků, úroveň odrážek či formátování textu. Zobrazením osnovy získáte lepší přehled a se snímky se vám bude daleko lépe manipulovat.

Poznámka: Formát textu v osnově bývá oproti skutečnosti dosti zjednodušený. Skutečný formát textu můžete kdykoliv posoudit přímo na snímku, který je zobrazen v podokně snímku vpravo od podokna s osnovou.


Vztah mezi osnovou prezentace a textovými poli

V osnově prezentace se zobrazí pouze text vložený do předdefinovaných textových polí, která tvoří součást předlohy snímků. Vložíte-li textová pole dodatečně přímo na snímek, nebude takový text propojen s osnovou prezentace a nebude se v osnově ani zobrazovat.