Vlastnosti leadershipu pracovníků

Pokud chcete vytvořit etický (příslušný) systém, musíte mít vyřešeny a vytvořeny tyto vlastnosti systému leadershipu:

Kodex lídra:
■ Rovnost příležitostí
■ Výměna zkušeností = prevence negativních vlivů
■ Schopnost tolerance k odlišnostem
■ Schopnost zvládat diverzitu
■ Průhledné systémy odměňování
■ Otevřenost – princip žádná překvapení

Charakteristika učitelských kolektivů

Z výsledků odborných výzkumů týkajících se rozvoje učitelských týmů a kolektivů vyplývá, že:

 • učitelské týmy jsou proměnlivé a velmi složité, nelze je redukovat na obecná pravidla a zjednodušující struktury a systémy;
 • týmy jsou velmi proměnlivé a psychologicky podmíněné;
 • veškeré změny musí být orientované na lidi;
 • změny musí řešit firemní kulturu, motivaci, společenské významy;
 • školy jsou politickými organizacemi a arénami boje;
 • šanci mají jen inkluzivní změny – proces sdělování důvodů a důležitostí změn opřený o diskuse, prostor vyjádření názorů a možnost kompromisů v oblasti diverzifikace názorů a postojů.

Učitelé a pomluvy a fámy

Do pracovního kolektivu zasahují i pomluvy a fámy a výrazně ovlivňují vztahy na pracovišti i přístup pedagogů k práci.

Pomluvy jsou procesem neformální výměny hodnotově zatížené informace
o členech sociálního prostředí. Fámy, které s pomluvami úzce souvisí, pak nahrazují nedostatek validních informací.

 • Fámy jsou přirozenou potřebou po informacích, zejména v těch důležitých oblastech, kde se nás to týká. Fámy zvyšují důležitost šiřitele.
 • Pomluvy mají funkci opanovat určitý prostor, uhájit pozice a dosažené výhody nebo je pomoci udržet.
 • Pomluvy ujasňují hodnotové názory a vyjasňují identitu ke skupině.
 • Pomluvy i fámy jsou synonymem každodenní komunikace a bývají reakcí na nadměrný stres a přímo úměrně s ním souvisí (i v jiných povoláních)
 • Pomluvy a fámy představují mikropolitickou strategii skupin.

Co pomluvy a fámy spouští a zapříčiňuje

Mezi příčiny pomluv a fám patří:

 • nedostatek kvalitních informací;
 • přítomnost „ohrožujících“ změn a častých změn;
 • potřeba ochrany „získaných“ pozic; potřeba získat tyto pozice;
 • potřeba získání vlivu;
 • nepřítomnost kontroly – věci se dějí za „zavřenými dveřmi“;
 • sborovna jako prostor soupeřících týmů;
 • hodnocení učitelů a snahy o toto hodnocení (např. progresivní X konzervativci atp.);
 • nedostatečná evaluace učitelské práce;
 • potřeba sebehodnocení skrze hodnocení jiných (učitelé zásadně hodnotí jiné, i když je při práci neviděli);
 • kritické incidenty v životě školy;
 • potřeba udržení soudržnosti systému;
 • porušení zaběhlých zvyklostí.

Co pomluvy a fámy omezuje nebo eliminuje

Mezi faktory omezující pomluvy a fámy patří:

 • dostatek kvalitních, zásadních a strategických informací včas;
 • politika otevřenosti, žádná „překvapení“;
 • politika „otevřených dveří“;
 • nezavádění hodnotících systémů učitelů;
 • jasná a průhledná a vysoce etická pravidla;
 • nulová tolerance k neetickému chování;
 • osobní příklad – lídr hrdinského typu;

Pozor si dávejte na tyto tendence, které by se mohly obrátit proti vám:
■ rezignace na změny a přijetí tradice;
■ maskování aktivit a změn;
■ rezignace na pomluvy jako běžnou součást práce a firemní kultury