Vyhláška č. 522/2006, o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě

Počet kontrol, které musejí výše uvedené kontrolní orgány za rok provést, je stanoven vyhláškou č. 522/2006, o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě. Podle ní musejí být zkontrolována nejméně 3 % pracovních dnů řidičů vozidel, na něž se vztahují přímo použitelné předpisy Evropské unie. Vyhláška také upravuje jednotný postup, systém a předmět kontroly.

V souladu s § 3 uvedené vyhlášky se kontrolní orgán při silniční kontrole zaměřuje na:

 • dodržování denní a týdenní doby řízení, bezpečnostní přestávky a denní a týdenní doby odpočinku;
 • záznamové listy z předchozích dnů a období, v němž řidič řídil, a nebo na potvrzení vystavené dopravcem, že v uvedeném období vozidlo neřídil, včetně uvedení důvodů, případně na potvrzení o výkonu jiné práce, než je řízení vozidla v tomto období, nebo na údaje uložené pro stejnou dobu na kartě řidiče či v paměti záznamového zařízení nebo na údaje na jejich výtiscích;
 • označení vozidla a jeho vybavení doklady a povoleními pro danou přepravu;
 • zjištění, zda je vozidlo pro danou přepravu vybaveno podle zákona;
 • dodržování podmínek pro přepravu nebezpečných věcí stanovených zákonem a zvláštními právními předpisy;
 • řádné fungování záznamového zařízení, zejména na zjištění, zda nedochází ke zneužití záznamového zařízení, karty řidiče čizáznamových listů;
 • odhalení instalace přístroje nebo používání takového přístroje, který by mohl zničit, odstranit či pozměnit údaje nebo rychlost jejich přenosu, či přístroje, který má zasahovat do elektronického přenosu dat mezi součástmi záznamového zařízení.

Při kontrole v provozovně se kontrolní orgán kromě skutečností uvedených v předchozím odstavci zaměřuje na:

 • dodržování 14denních omezení dob řízení;
 • záznamové listy, údaje z přístroje vozidla a jejich výtisky a karty řidiče;
 • zjištění, zda je dopravce držitelem potřebných dokladů.

Vyhláška č. 522/2006 Sb. zapracovává směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES.

Tou byla stanovena také jednotná klasifikace závažných porušení mimo jiné nařízení (ES) 561/2006 (doba řízení, bezpečnostní přestávky a doba odpočinku) a nařízení (EU) 165/2014 (tachografy), která byla zapracována do vyhlášky č. 522/2006 Sb. Na základě uvedené skutečnosti je v celé EU jednotně posuzována závažnost porušení ustanovení výše uvedených nařízení ve 4 kategoriích:

 • nejzávažnější;
 • velmi závažná;
 • závažná; a
 • menší.