Vyhláška o školním stravování

Dalším důležitým předpisem, který upravuje činnost školní jídelny, je vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o školním stravování“). Školním stravováním se v případě školy rozumí stravovací služby v rámci hmotného zabezpečení. Dítě má ve škole právo denně odebrat oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo, je-li vzděláváno ve třídě s celodenním provozem. Pokud se jedná o třídu s polodenním provozem, pak vzniká nárok na oběd a jedno předcházející nebo navazující doplňkové jídlo. Je-li dítě vzděláváno ve třídě s internátním provozem, pak mu vzniká nárok na celodenní stravování sestávající ze snídaně, přesnídávky, oběda, svačiny a večeře. Stravování je vždy poskytováno včetně tekutin v rámci dodržení pitného režimu.

Školní stravování má dle této vyhlášky zabezpečovat přímo zařízení školního stravování, tedy školní jídelna. Pouze ve výjimečných případech, kdy tyto služby není možné zajistit v zařízeních školního stravování, je může poskytovat jiný provozovatel stravovacích služeb. Podmínky poskytování školního stravování vymezí poskytovatel ve školním nebo vnitřním řádu.

Strávníkům, jejichž zdravotní stav podle potvrzení registrujícího pediatra vyžaduje stravovat se s omezeními podle dietního režimu, může provozovatel stravovacích služeb poskytovat dietní stravování. Problematika dietního stravování bude probrána v 3. lekci tohoto e-learningového kurzu.

Provozovatel stravovacích služeb stanoví výši finančních normativů na nákup potravin v souladu s přílohou č. 2 vyhlášky o školním stravování. Dále musí stanovit další podmínky poskytování školního stravování, zejména podmínky přihlašování a odhlašování strávníků a jídel, organizaci výdeje jídel a způsob hrazení úplaty za školní stravování.

Finanční limity na nákup potravin v MŠ podle přílohy č. 2 k vyhlášce o školním stravování (do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku):

Věkové skupiny strávníků, hlavní a doplňková jídla

Finanční limity Kč/den/strávník

1. Strávníci do 6 let

Snídaně

7,00 až 13,00

Přesnídávka

6,00 až 9,00

Oběd

14,00 až 25,00

Svačina

6,00 až 9,00

Večeře

12,00 až 19,00

Celkem (celodenní)

45,00 až 75,00

na nápoje

3,00 až 5,00

2. Strávníci 7–10 let

snídaně

9,00 až 15,00

přesnídávka

7,00 až 12,00

oběd

16,00 až 32,00

svačina

6,00 až 10,00

večeře

14,00 až 25,00

Celkem (celodenní)

52,00 až 94,00

Co se týče poskytování stravování cizím osobám, například v rámci služeb obce, výdej takových pokrmů může zařízení školního stravování uskutečňovat pouze časově nebo prostorově odděleně od školního stravování.

Podle § 1 odst. 2 vyhlášky o školním stravování by měl být jídelníček sestaven tak, aby byl každý měsíc splněn tzv. spotřební koš, který je podrobněji popsán v příloze č. 1 této vyhlášky. Spotřební koš předepisuje spotřebu deseti vybraných skupin potravin (mléko, mléčné výrobky, maso, ryby, brambory, luštěniny, zelenina, ovoce, cukr, tuky) na strávníka podle jednotlivých věkových skupin. Jinými slovy říká, kolik potravin z dané skupiny musí dítě dostatprostřednictvím školního stravování. Problematika spotřebního koše bude podrobněji probrána v 3. lekci tohoto e-learningu.