Výnosy a náklady z finanční činnosti

V této části výkazu zisku a ztráty se evidují výnosy a náklady spojené s hospodařením podniku s kapitálem. Nejvýznamnější nákladovou položkou jsou zde nákladové úroky placené např. bance za poskytnutý úvěr, tj. za cizí kapitál. Na straně výnosů pak sledujeme např. výnosy z cenných papírů nebo výnosové úroky z kapitálu uloženého v bance. Rozdíl mezi finančními výnosy a náklady tvoří výsledek hospodaření z finanční činnosti.

Součet výsledku hospodaření z provozní a finanční činnosti nazýváme výsledek hospodaření z běžné činnosti před zdaněním (zisk nebo ztráta – tento součet však přímo ve výkazu zisku a ztráty nenajdeme). Pokud od tohoto výsledku dále odečteme daň z příjmu za běžnou činnost, získáme výsledek hospodaření za běžnou činnost (po zdanění).