Vypořádání inventarizačních rozdílů

V předchozí lekci jsme si vymezili různé druhy nesrovnalostí zjištěných inventarizačním komisemi při ověřování shody skutečného stavu inventurovaného majetku a závazků se stavem v účetních knihách.

Připomínáme:

Inventarizačními rozdíly se rozumí pouze rozdíly mezi skutečným stavem a stavem v účetnictví, které nebylo možno prokázat způsobem stanoveným zákonem o účetnictví, kdy:

  1. skutečný stav je nižší než stav v účetnictví a rozdíl se označuje jako manko, popřípadě schodek u peněžních hotovostí a cenin, nebo
  2. skutečný stav je vyšší než stav v účetnictví a rozdíl se označuje jako přebytek.

Platí i další podmínka ze zákona o účetnictví – povinnost vyúčtovat inventarizační rozdíly ještě do účetního období, za které se inventarizací ověřuje stav majetku a závazků.

Účtování přebytků zjištěných při inventuře

Pokud při inventuře zjistíte majetek, který není veden v účetních knihách ani v operativní nebo jiné evidenci, postupujte následujícím způsobem:

1. krok: Prokažte nezpochybnitelným způsobem, že účetní jednotka je skutečným vlastníkem tohoto majetku.

2. krok: Zkontrolujte, že se nejedná o opravu chyby, které se účetní jednotka mohla dopustit při jeho pořízení.

Příklad
Porovnáním údajů v účetnictví s údaji v katastru nemovitostí bylo zjištěno, že v účetnictví chybí zastavěný pozemek na LV XX parc. č. XXX. Kontrolou správnosti zaúčtování kupní smlouvy č. XX bylo zjištěno, že do evidence nebyl zaveden pozemek pod budovou, přičemž budova byla zaúčtována v ceně včetně pozemku.
Řešení: Z účtu 021 je nutno přeúčtovat na účet 031 hodnotu pozemku. Důsledkem snížení účetní hodnoty budovy je oprava dosud zaúčtovaných oprávek na účtu 081 jako oprava chyb minulého období. Nelze zaúčtovat chybějící pozemek jako přebytek a neoprávněně nadhodnotit celková aktiva.

3. krok: Zkontrolujte, jestli nově zjištěný dlouhodobý majetek nebyl již v minulosti předmětem účtování prostřednictvím rozvahových účtů či zda účetní jednotka v minulých obdobích neúčtovala o jeho vyřazení.

4. krok: Zjistíte-li v předchozím kroku, že v minulosti k účtování o vyřazení došlo, posuďte, zda v období mezi jeho vyřazením a novým zjištěním jeho existence došlo ke změně vlastnického nebo obdobného práva k tomuto dlouhodobému majetku.

5. krok: Ke změně popsané v předchozím kroku:

Důležité!
Přebytky se oceňují reprodukční pořizovací cenou, tj. cenou za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje. Není nutno vyžadovat ocenění znaleckým posudkem. Každá účetní jednotka musí ve svých interních předpisech platných pro zajištění inventarizace stanovit postupy tak, aby náklady nepřevýšily přínosy z takto získané informace o ceně.

6. krok: Zjištěný přebytek musíte zaúčtovat do účetních knih (na základě rozhodnutí osoby oprávněné k vystavení účetního dokladu pro účetní zápis) a zahrnout i do věcné evidence, která je podkladem pro sestavení inventurních evidencí.

Pokud bude zjištěn skutečný přebytek dlouhodobého majetku, ať už se neodepisuje (například pozemek či umělecké dílo), nebo se odepisuje (například stavba (garáže) či movitá věc), účtuje se zvýšení aktiv oproti vlastním zdrojům.

Výjimkou je účtování o zjištěných přebytcích na účtech drobného dlouhodobého majetku.

Pokud bude fyzickou inventurou zjištěn skutečný přebytek oběžného majetku, například zásob, účtuje se zvýšení aktiv oproti výnosům.

Účtování schodků a mank zjištěných při inventuře

Důležité!
Z účetních knih i z věcných evidencí se manka a schodky odúčtují v ceně, která byla u chybějící části inventarizační položky uvedena a za kterou byly chybějící části majetku v účetnictví oceněny.

Všechna manka, která nejsou považována za pohledávku vůči osobě hmotně odpovědné za svěřenou část majetku ve shodě se zákoníkem práce, se účtují vždy do nákladů na účet manka a škody.

Náhrada požadovaná po zaměstnanci

Pokud se účetní jednotka rozhodne o uplatnění náhrady škody vůči zaměstnanci, který při péči o majetek pochybil, je požadovaná náhrada účtována do výnosů.

Upozornění
Manka a schodky, které považuje účetní jednotka za pohledávku vůči zaměstnanci s hmotnou odpovědností, nesmí být zaúčtovány do nákladů, ale jako pohledávka za odpovědnou osobou. Prokáže-li zaměstnanec, že chybu nezavinil, lze pohledávku za ním odúčtovat do nákladů na manka a škody.