Vypořádání záloh

Poskytnuté zálohy je třeba vždy vypořádat. Okamžik vypořádání se odvíjí od období, k němuž se vztahují:

  • zálohy vyplacené na předchozí účetní období se vypořádají na základě rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku;
  • zálohy vyplacené na dosud neskončené účetní období zůstanou zálohami a vypořádají se až v okamžiku, kdy účetní období skončí a valná hromada rozhodne v průběhu následujícího účetního období o rozdělení zisku za období, k němuž se zálohy vztahovaly.

Pokud valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku ve výši odpovídající zálohám poskytnutým společníkům, vypořádají se tyto proti zálohám bez dalšího. Pokud však valná hromada nakonec rozhodne o rozdělení zisku v odlišné výši oproti poskytnutým zálohám, může nastat v zásadě dvojí scénář:

  • vyplacená záloha nedosahuje výše podílů na zisku určených k rozdělení společníkům (nedoplatek);
  • vyplacená záloha je vyšší než podíl na zisku, který byl rozhodnutím valné hromady určen k rozdělení společníkům (přeplatek).

NEDOPLATEK
Při vzniku nedoplatku vyplatí společnost oprávněnému rozdíl mezi částkou podílu na zisku a částkou vyplacené zálohy ve lhůtě splatnosti podílu na zisku určené v rozhodnutí valné hromady, případně podpůrně zákonem.

PŘEPLATEK
Pokud by nastal druhý výše uvedený případ – ať už v důsledku rozhodnutí o nerozdělení zisku, nebo rozhodnutí o rozdělení zisku v menší výši než poskytnutá záloha – vzniká v důsledku rozhodnutí valné hromady přeplatek. V takovém případě by jej měl společník na výzvu společnosti vrátit. V praxi lze přistoupit i k jeho převedení „revolvingově“ na novou zálohu.

Přeplatek může vzniknout i za situace, kdy valná hromada o rozdělení zisku předchozího účetního období vůbec nerozhodla. Pak se vypořádání provede k poslednímu dni účetního období následujícího po účetním období, na něž byla záloha na podíl na zisku poskytnuta.

Důležité!
Specifická je situace, kdy po výplatě zálohy došlo k převodu obchodního podílu. Záloha na výplatu podílu na zisku se pak vypořádá vůči společníkovi, který je vlastníkem podílu, na nějž byla záloha vyplacena, ke dni splatnosti podílu na zisku.

V případě akciové společnosti se záloha vypořádá vůči osobě, která byla akcionářem v rozhodný den pro uplatnění práva na výplatu podílu na zisku. Riziko spojené s případným vrácením přeplatku na zálohách tak leží na kupujícím, jenž by si měl v rámci prodejní transakce vždy zajistit jeho ošetření.