Vytváření a úprava animačních efektů

Animace přechodu snímku

Během promítání prezentace lze animovat přechod z jednoho snímku na druhý. Program PowerPoint 2010 totiž obsahuje sadu předdefinovaných animačních efektů. V zobrazení Normální nebo Řazení snímků označte snímek, kterému chcete přiřadit typ přechodu. Na kartě Přechody klepněte ve skupině Přechod na tento snímek na tlačítko Více. V rozbalené nabídce jsou předdefinované přechody rozděleny do několika skupin (Jednoduché, SložitéDynamický obsah).

Myší klepněte na zvolený typ přechodu. Jeho náhled se ihned přehraje na snímku. V pravé části skupiny Přechod na tento snímek klepněte na tlačítko Možnosti efektu a v rozbaleném seznamu upravte jeho vlastnosti (např. efekt animace realizovaný Zleva nebo Zprava).

Důležité

U některých typů přechodů není tlačítko Možnosti efektu aktivní!

Tímto způsobem lze pro každý snímek prezentace nastavit jiný typ přechodu. Má-li však prezentace působit jednotně, je vhodné zvolit pouze jeden typ přechodu pro všechny snímky prezentace. Pokud budete chtít zvolený efekt aplikovat na všechny snímky, klepněte ve skupině Časování na tlačítko Použít u všech.

Nastavení animace objektu na snímku

Efekt animace je možné nastavit téměř všem objektům, které se na snímku nacházejí. Kromě obrázků lze animovat také text, obrazce, diagramy, tabulky nebo grafy.

Poznámka: Objekty složené z více částí můžete animovat dokonce i po částech. Tím získají snímky vaší prezentace jedinečný styl a dynamiku.

Přepněte do zobrazení Normální a na snímku označte objekt či skupinu objektů, které chcete animovat. Na kartě Animace klepněte ve skupině Animace na tlačítko Více, kterým zobrazíte náhled všech animačních efektů. V rozbaleném seznamu pak klepněte na některou položku animace ve skupinách Úvodní, Zdůraznění, Ukončení nebo Dráhy pohybu.

Poznámka: Kromě zobrazených animačních efektů můžete vybírat také z rozšířené nabídky efektů, které jsou přístupné v samostatných dialogových oknech. V seznamu stačí klepnout na některý z příkazů Další úvodní efekty, Další zvýrazňující efekty, Další závěrečné efekty nebo Další dráhy pohybu.

Ve všech případech se otevře dialogové okno, ve kterém označíte požadovaný efekt a poté klepnete na tlačítko OK. V pravé části skupiny Animace klepněte na tlačítko Možnosti efektu a v rozbaleném seznamu upravte jeho vlastnosti (např. efekt animace realizovaný Zleva nebo Zprava).

Důležité

U objektů, které jsou součástí nějakého rozložení nebo předlohy snímků, nastavíte animační efekt přímo v zobrazení Předloha snímků!

Zatímco u předdefinovaných polí můžete animaci zahrnout do předlohy snímků, u objektů, které nejsou součástí žádného rozložení, je nutné ručně nastavit animační efekt pro každý objekt zvlášť.

Přidání dalších animačních efektů

Každý objekt na snímku může mít nastaven více než jeden animační efekt. Všechny animační efekty objektů jsou v programu PowerPoint 2010 rozděleny do několika skupin:

  • Úvodní – určuje, jakým způsobem bude objekt na snímku zobrazen.
  • Zdůraznění – specifikuje animaci objektu, který je již na snímku zobrazen.
  • Ukončení – udává, jak bude ukončeno zobrazení objektu na snímku.
  • Dráhy pohybu – definuje cestu, po které se bude objekt na snímku pohybovat.

Sami si můžete zvolit, jestli bude nastavený animační efekt úvodní, zdůrazňující, nebo ukončující, případně pohybující se po zvolené dráze.

Příklad č. 4

Pokud jste objektu již jeden efekt nastavili (např. úvodní) a přejete si přidat další efekty, označte jej v zobrazení Normální a na kartě Animace klepněte ve skupině Rozšířené možnosti animací na tlačítko Přidat animaci.

Rozbalí se nabídka animačních efektů. Podle požadavků na celkový průběh animace označte v jedné ze skupin Úvodní, Zdůraznění, Ukončení nebo Dráhy pohybu konkrétní animační efekt. Uvedený postup případně zopakujte pro přidání dalších animačních efektů.

Vytváření dráhy pohybu

Animace znamená hlavně pohyb a s ním je spojena cesta, po které se daný objekt pohybuje. V programu PowerPoint 2010 se této cestě říká dráha pohybu. Její tvar můžete sami určit, a to buď výběrem z předdefinovaných cest, nebo nakreslením vlastní cesty.null

Poznámka: Každá dráha pohybu se nastavuje podobným způsobem jako úvodní, zvýrazňující či ukončující animační efekt. Nejjednodušším řešením je animovat pohyb objektu po lineární trase.

Označte objekt myší a na kartě Animace klepněte ve skupině Rozšířené možnosti animací na tlačítko Přidat animaci. V rozbaleném seznamu klepněte v části Dráhy pohybu na některou z položek Čáry, Oblouky, Otočky, Obrazce, Smyčky nebo Vlastní cesta.

Poznámka: Najedete-li na některou položku kurzorem myši, náhled pohybu se zobrazí přímo na vybraném objektu. Pokud ne, pak v levé části karty Animace klepněte na šipku u tlačítka Náhled a v rozbaleném seznamu označte příkaz Automatický náhled.

Pokud vám nabízené dráhy pohybu nevyhovují, klepněte v rozbaleném seznamu na příkaz Další dráhy pohybu. Otevře se dialogové okno Přidat dráhy pohybu, ve kterém jsou animační efekty pohybu rozděleny do skupin Základní, Čáry a křivky a Zvláštní. V dolní části okna zaškrtněte políčko Náhled efektu a na některou položku klepněte myší.

Náhled animace pohybu se zobrazí přímo na označeném objektu. Vyberte animační efekt, který si přejete aplikovat, klepněte na něj myší a nastavení dialogu potvrďte. Na snímku se u daného objektu zobrazí dráha v podobě tečkované křivky, po které se bude objekt pohybovat. Dráhu pohybu uvidíte pouze v případě, že bude na pásu karet aktivní karta Animace nebo zobrazeno Podokno animací.

Příklad č. 5

V některých případech žádná z nabízených cest pohybu nemusí být ta pravá a bude potřeba vytvořit specifickou trasu podle vašich vlastních požadavků. V zobrazení Normální přepněte na kartu Animace a na snímku označte objekt, kterému chcete přiřadit vlastní dráhu pohybu. Na kartě Animace klepněte ve skupině Rozšířené možnosti animací na tlačítko Přidat animaci. V rozbaleném seznamu klepněte ve skupině Dráhy pohybu na položku Vlastní cesta. Kurzor myši se změní na křížek. Přidržte levé tlačítko myši a kurzorem, který se nyní změní na tužku, nakreslete dráhu, po níž se bude objekt pohybovat.

Začněte kreslit nejlépe od středu samotného objektu. Pokud kreslení dráhy ukončíte v místě jejího začátku, vrátí se objekt po skončení animace do své výchozí pozice. Kreslenou dráhu pohybu lze také vyvést mimo snímek – objekt pak při animaci ze snímku zmizí. Jakmile skončíte, stiskněte klávesu Enter. Ihned se zobrazí náhled animace.

Poznámka: Chcete-li upravit tvar nakreslené dráhy, klepněte na ni pravým tlačítkem myši a v místní nabídce zvolte příkaz Upravit body.

Spouštění animací

Nejdůležitější vlastnosti animací představují: typ spouštění efektu, jeho zpoždění, délka trvání, opakování, případně pořadí.

Důležité

Ve výchozím nastavení se animační efekty spustí klepnutím na levé tlačítko myši.

Animační efekty lze aktivovat také automaticky. V zobrazení Normální přepněte na kartu Animace. Na snímku klepněte na požadované číslo animačního efektu, které se zobrazuje v levém horním rohu animovaného objektu.

Poznámka: Pokud je na snímku nastaveno více animací a nejste si jisti, jaké číslo danému animačnímu efektu odpovídá, raději zobrazte Podokno animací. Klepněte na tlačítko Podokno animací ve skupině Rozšířené možnosti animací a vyberte animační efekt v zobrazeném seznamu.

Na kartě Animace klepněte ve skupině Časování na šipku u políčka Začátek a v rozbaleném seznamu vyberte jednu z následujících možností:

  • Při kliknutí (výchozí nastavení) – animační efekt se spustí až poté, co na snímku klepnete levým tlačítkem myši.
  • S předchozím – animační efekt se spustí současně se spuštěním bezprostředně předcházejícího animačního efektu (podle stanoveného pořadí). Jedná-li se o první efekt v seznamu Podokna animací, spustí se automaticky při zobrazení snímku.
  • Po předchozím – animační efekt se spustí ihned po dokončení předchozího animačního efektu (v nastaveném pořadí animací). Jedná-li se o první efekt v pořadí,
  • spustí se automaticky při zobrazení snímku.


Nastavení délky a rychlosti animací

U každé animace je vhodné určit její délku (např. dobu, po kterou se bude objekt otáčet). Délku jednotlivých animačních efektů nastavíte nejlépe v Podokně animací. Na kartě Animace klepněte ve skupině Rozšířené možnosti animací na tlačítko Podokno animací. V pravé části okna aplikace se zobrazí Podokno úloh se seznamem všech animací na snímku.

V seznamu označte animační efekt, jehož délku si přejete upravit, a klepněte na tlačítko se šipkou zobrazené v jeho pravé části. V rozbaleném seznamu zvolte příkaz Časování. Otevře se dialogové okno s názvem, který odpovídá názvu zvoleného efektu (např. Otáčení). Na záložce Časování klepněte na šipku u políčka Doba trvání, v rozbaleném seznamu vyberte požadovanou délku v sekundách a dialog potvrďte.

Pokud si přejete nastavit délku trvání animace bez otevírání dialogového okna, můžete tak učinit přímo v Podokně animací. V posledním sloupci tohoto podokna je u každé položky zobrazena délka trvání v podobě béžového pruhu. Abyste se v těchto ukazatelích lépe orientovali, obsahuje dolní část podokna odpovídající časovou osu.

U položky konkrétního animačního efektu uchopte levým tlačítkem myši pravou svislou hranu pruhu a přetáhněte ji směrem doprava nebo doleva. Tím dosáhnete buď prodloužení (zpomalení) animace, nebo jejího zkrácení (zrychlení).

Důležité

Z toho vyplývá, že délka animace a její rychlost spolu velmi úzce souvisejí.


Možnosti opakování animací

Důležité

Dlouhý a rychlý animační efekt se většinou vytváří pomocí krátké animace, u které se nastaví větší počet opakování (viz dále).

Délku animačního efektu vytvoříte zadaným počtem opakování a jeho rychlost stanoveným časem (čím kratší čas, tím rychlejší animační efekt). V Podokně animací klepněte na požadovanou položku animačního efektu pravým tlačítkem myši a v zobrazené nabídce zvolte příkaz Časování. Otevře se dialogové okno, ve kterém na záložce Časování klepnete na šipku u políčka Opakovat. V rozbaleném seznamu vyberte jednu z položek 2, 3, 4, 5, 10, Do příštího kliknutí nebo Do konce snímku. Možnost (žádné) nastavené opakování odstraní.